പൂവും കായും 6 [ആനന്ദി]

Posted by

പൂവും കായും 6

Poovum Kaayum Part 6 | Author : Anandhi

[ Previous Part ]

 

െകാതി           വല്ലാതങ്ങ്       മൂത്തപ്പോൾ           ജയ       വിഷ്ണുവിനോട്         ഒട്ടി      ചേര്ന്ന്   കിടന്നു

ഇപ്പോൾ            ജയ യുടെ        തുടുത്ത         ചുണ്ടുകൾ          വിഷ്ണുവിന്റെ           കുണ്ണയിൽ      നിന്നും          രണ്ടിഞ്ച്           മാത്രം        അകലെ….

ജയയ്ക്ക്           നാവ് കൊണ്ട്        എത്തിച്ച്            കുണ്ണയിൽ          സ്പർശിക്കാൻ           വല്ലാത്ത       കൗതുകം….. വല്ലാത്ത        കുസൃതി

ഓരൊ             തവണയും           തൊട്ടു,    െതാട്ടില്ല          എന്ന          മട്ടിൽ              വിഷ്ണുവിന്റെ            വിജൃംഭിച്ച             പുരുഷത്വത്തിൽ         െതാടുമ്പോൾ           ” അവനും’         തലയാട്ടി           സന്തോഷം         പ്രകടിപ്പിച്ചു

ജയ    ” അവനെ” നാക്ക്        കൊണ്ട്            ചുഴറ്റി          ചുണ്ടിൽ      അടുപ്പിച്ചു

” ജൂനിയർ           വിഷ്ണു ” വിന്റെ            തലെയെടുപ്പും          ഭംഗിയും      ആസ്വദിച്ചു          ജയ        ചോദിച്ചു

” എടാ      മയിരേ…?”

” എന്താടീ….. പൂറി…?”

” എടാ         ഞാൻ         ആലോചിക്കുവായിരുന്നു…..    ഈ       ഒരു           മുഴക്കോൽ             പടച്ചോൻ           തന്നില്ലായിരുന്നു        എങ്കിൽ….. ഞങ്ങൾ              െപൺ    കൂലം            എന്ത്           ചെയ്തേനേ…..?”

” എന്നിട്ട്            അതിന്റെ          ഒരു     നന്ദി…?     ങ്ങേ…… ഹെ…… !     ”

മീശ            പിരിച്ച്         വിഷ്ണു          ഗമ     കാട്ടി…

” അയ്യോടാ….  അവന്റെ         ഒരു     ഗമ….     !      ഞാൻ            ചുമ്മാ        ഒന്ന്          താങ്ങിയപ്പോൾ      തലേക്കേറാൻ          ഒന്നും          നിക്കണ്ട…… ഞങ്ങൾ          വളരെ     വിശേഷപ്പെട്ട           ഒരു           സാധനം            െപാതി ഞ്ഞ്        കൊണ്ടു         നടക്കുന്നത്                    െ കാണ്ട്         . കഴിഞ്ഞ്           കൂടുന്നതാ……!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *