ഡോഗിയാ എനിക്കിഷ്ടം [കേശു]

Posted by

ഡോഗിയാ എനിക്കിഷ്ടം

Dogiya Enikkishttam | Author : Keshu

 

കോളേജിൽ               സുനിതയുടെ         െബസ്റ്റ്         ഫ്രണ്ടായിരുന്നു,     ഹേമ

രണ്ടു പേരും        വിവാഹിതർ…

കോളേജിൽ          ആയിരിക്കുമ്പോൾ           തന്നെ          സുനിതയേക്കാൾ             അമിതമായി     െെസെക്സ്          വിഷയങ്ങളിൽ        സുനിതയേക്കാൾ           അമിത      താല്പര്യം          കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്               ഹേ മ….

എതിരേ           നടന്ന്         വരുന്ന   ആമ്പിള്ളേർ           പ്രത്യേകിച്ച്          ഇൻ               ചെയ്താണ്           വരുന്നത്            എങ്കിൽ        ഒരു        മയവും              മര്യാദയും          ഇല്ലാതെ         ആർത്തി പൂണ്ട്          ബൾജ്           ചെയ്ത        ഭാഗത്ത്        നോക്കുക          മാത്രമല്ല…..  കമ്മന്റ്       അടിച്ചേ          അവൾ         മാറാറുള്ളു

”    ഹോ…. നോെക്കെ ടി….. നല്ല       മുഴുത്ത…. വയനാടൻ           കാ…”

നോട്ടവും          ഭാവവും          ചുണ്ടനക്കവും          കാണുമ്പോൾ       ആമ്പിള്ളേർ        ചുളി       പോകുന്നതാ         ചരിത്രം…

” മതി യെടി….  ഒരു       െപണ്ണല്ലേ…    െപാടിക്ക്          ഒന്ന്         ഒതുങ്ങ്….”

സുനിത          പറയുന്നത്         പക്ഷേ              ഹേമ             കേട്ടതായി        ഭാവിക്കില്ല

” എടി      അതില്ലാെതെ        നമുക്ക്       പറ്റുവോടീ…..  അവിടെ      ഒന്ന്     അമർത്തി           തടവാൻ       തോന്നുന്നു…..”

നാക്ക്          കടിച്ച്        ഹേമ        െകാതി          പറയും

”    നീ        നന്നാവില്ല…!”

ശപിക്കും         പോലെ            സുനിത       പറയും

” ഓ…. അതീ കുറച്ച്           നന്നായാൽ        മതി…..  അവസാനം       ആദ്യരാത്രി           കെട്ടിയോന്റെ     മുന്നിൽ           നാണം       കെട്ടു       നില്കരുത്….  ”

മുന്നറിയിപ്പ്           പോലെ          ഹേമ           പറഞ്ഞു

” ഓ…. ശരി… വാ      കീറിയ         െദെവം          വായിൽ        തരും…..”

” വായിൽ       മാത്രം       പോരെടി…..”

കണ്ണിറുക്കി           ഹേമ    പറഞ്ഞു

” രാമേശ്വരത്ത്           തല         മുണ്ഡനം           െ ചയ്യുന്നതിന്          ഇവിടുന്നേ          തല         കുനിക്കണ്ട…… അതിയാൻ         ഇഷ്ടം         പോലെ            അങ്ങ്       െചയ്യട്ടെ……!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *