വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 5 [ശിവകാമി]

Posted by

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 5

Vadichapoorile Thoovalsparsham Part 5 | Author : Shivakaami

Previous Part ]

 

നിയന്ത്രണ           വിധേയമല്ലാത്ത           കാരണങ്ങൾ        ഈ       ലക്കം        താമസിക്കാൻ        നിർബന്ധിതമാക്കി

എന്റെ              വായനക്കാർ         ക്ഷമിക്കുമല്ലോ

 

ചുള്ളന്റെ              വീഡിയോ          കാളിന്           ശേഷം      അത്യന്തം         തരളിതയായും          വികാരത്തിന്       അടിപ്പെട്ടു          , മായ

അടിമുടി         എന്തോ          പരിവർത്തനത്തിന്       മായ        വിധേയ          ആവുന്നത്           പോലെ

രാത്രി              ആയാൽ         മുല ക്കച്ചയും           പാന്റിസും           പോലുള്ള           കുഞ്ഞുടുപ്പ്                ഉപേക്ഷിക്കുന്ന          ശീലം          മായ        കല്യാണത്തിനും           ഏറെ        മുമ്പ്             തന്നെ            തുടങ്ങിയതാണ്

അമ്മുമ്മ                ഉൾപ്പെടെ         ഗുണദോഷിച്ചിട്ടു           മാറ്റം       വരുത്താൻ             മായ          തയാറായിട്ടില്ല

അതിന്             ഒന്നും           തന്നെ           മാറ്റം         വന്നില്ല

മാർക്കുടങ്ങൾ            നിയന്ത്രണം           ഇല്ലാതെ           സ്വതന്ത്രമായി          വളരട്ടെ         എന്ന      ചിന്താഗതി             വച്ച്         പുലർത്തുമ്പോഴും            എങ്കിൽ      പിന്നെ           താഴെയോ          എന്ന       മറു             ചോദ്യം          ഉത്തരം        കിട്ടാതെ         അവശേഷിച്ചു

” മോളെ…..   ” അവിടെ”  വളരെ       സൂക്ഷിക്കണം… െപാടി          പടലങ്ങൾ            ഒന്നും          കേറാതെ      പരിചരിക്കണം….    കവർ        ചെയ്ത്             സൂക്ഷിക്കണം…”

അമ്മൂമ്മയും            വേണ്ടവരും        ആവർത്തിച്ച്            പറഞ്ഞതാ….. കേട്ടില്ല….

” ഫ്രീ         ആയി           കിടക്കുമ്പോൾ        ഉള്ള           സുഖം            അറിയാഞ്ഞിട്ടാ….”

തർക്കത്തരം             പക്ഷേ          പറയാൻ           നിന്നില്ല….    ഉള്ളിൽ       ഒരുക്കി

ചുള്ളന്റെ               കിന്നാരം          സമ്മാനിച്ച             സുഖകരമായ         അനുഭൂതി            നുകർന്ന്         അല്പ       നേരം         കൂടി           മടി പിടിച്ച്         കിടക്കാനാണ്             മായക്ക്     തോനിയത്…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *