ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 4 [Kamukan]

Posted by

 ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 4

ChembakaChelulla Ettathiyamma Part 4 | Author : Kamukan

[ Previous Parts ]

 

അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കതക്  തുറന്നു വരുന്നേ ആളെ  കണ്ടു ഞാൻ

 

തുടർന്നു വായിക്കുക,

 

ദിവ്യ  ഏട്ടത്തി  കുളിച്ചു  വരുന്നേ   വരവായിരുന്നു  അത്.

 

ഇത്ര നാൾ  ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുയും ഏട്ടത്തിയുടെ  സൗന്ദര്യം  കാണുന്നെ  ഇന്ന്   ആയിരുന്നു.

 

കരിമഷി  എഴുതിയെ   പേടമാൻ മിഴികൾ  തത്തിക്കളിക്കുന്ന കുട്ടിത്തം.

 

നല്ല തൊണ്ടിപഴം  പോലെ ഉള്ള ചുണ്ട്. അവിടെ  ചെറു നീർകണങ്ങൾ.

 

അത്  ചപ്പി   എടുക്കാൻ  എനിക്ക് തോന്നി.

 

എന്നാൽ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ നിയന്ത്രിച്ചു.

 

മനസ്സിനെ  പഠിപ്പിച്ചു. നല്ല ചന്ദ്രിക  സോപ്പ്പിന്റെ  മണം   ആയിരുന്നു  അപ്പോൾ  ഏട്ടത്തിക്‌.

 

വേഷം  നൈറ്റി   ആയിരുന്നു. കുളിച്ചതിന്റെ  പാടുകൾ   അങ്ങ്  ഇങ്ങു  ആയി എല്ലാം  കാണാം  ആയിരുന്നു.

 

ഏട്ടത്തിയുടെ  നല്ല ഉള്ളു ഉള്ള കർകുന്തൽ  തന്നെ  ആയിരുന്നു.

 

മുടി  മണത്തണം  ഇന്ന് ഉണ്ടാരുന്നു  എന്നാലും ഏട്ടത്തി  എന്ന്  സ്ഥാനം   മനസ്സിൽ  ഓടി എത്തി.

 

അതിനാൽ   തന്നെ അ  ഉദ്യമത്തിൽ  നിന്നു  ഞാൻ   പിന്മാറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *