കിണ്ണത്തിൽ മുത്തമിട്ടാൾ [ആമി]

Posted by

കിണ്ണത്തിൽ മുത്തമിട്ടാൾ

Kinnathil Muthamittal | Author : Aami


 

ശിവാനിയും          നല്ല ച്ചാമിയും      തഞ്ചാവൂരിൽ           നിന്നും        രായ്ക്ക്      രാമാനം         രക്ഷപ്പെട്ട്      പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ           വന്ന്         താമസം        തുടങ്ങിയതാണ്

ജമിന്ദാർ            കുടുംബത്തിൽ       അംഗമായ           ശിവാനി          പെട്ടെന്നാണ്           നല്ലച്ചാമിയുമായി      അടുക്കുന്നത്

ജംഗ്ഷഷനിൽ           ഒരു                    ” ക്ഷൗരാലയം ”      നടത്തുന്നുണ്ട്      നല്ല ചാമി

ഒരു     മാടക്കട…

പൊക്കം      കൂടിയ      ഒരു        തടിക്കസേര…   മുന്നിൽ        രസാംശം      മാഞ്ഞ്         തുടങ്ങിയ         സാമാന്യം      വലിയ    കസേര

കൊച്ചു വർത്താനവും         ദുഷിപ്പും        പറയാൻ വരുന്നവർക്ക്       ചന്തി         ഇറക്കി    വയ്ക്കാൻ      പോരുന്ന       ഒരു     ബെഞ്ച്…

ചുവരിൽ       തൂങ്ങിയാടുന്ന        അർദ്ധ   നഗ്നകളായ           സിനിമാ   ദ്വാരങ്ങളുടെ         കലണ്ടറുകൾ…!

കൂട്ടത്തിൽ        ഒരു         പടത്തിൽ       ആരുടെയും         കണ്ണ്         ഉടക്കും……

നിറ        യൗവനയുക്തയായ       ഒരു          സുന്ദരി    ഒരു      ചെറുപ്പക്കാരനെക്കൊണ്ട്           തന്റെ    കക്ഷം        വടിപ്പിക്കുന്ന    ഒരു     പടം….!

മുടി      വെട്ടി        തീരും     മുമ്പേ    കസേര പൂകിയ       ചെറുപ്പക്കാരന്        കലശലായി          പൊങ്ങിയിരിക്കും         എന്ന്         ഉറപ്പ്…

( വേണ്ടത്ര         മൂർച്ച    ഇല്ലാത്ത     കത്തി   കൊണ്ട്         ചെരക്കുമ്പോൾ        നോവ്         അറിയാതിരിക്കാൻ      മൊലയും       കക്ഷോം        കാട്ടി       ചൊല്പടിക്ക്          നിർത്താനാ      ഇമ്മാതിരി           പടങ്ങൾ        വയ്ക്കുന്നത്       എന്ന്     ഒരു     സരസൻ         പറഞ്ഞ്     കേട്ടിട്ടുണ്ട്.. അതിൽ          പതിരില്ല      എന്നത്       പരമാർത്ഥമാണെന്ന്          നമുക്ക്       മനസ്സിലാവും…)

ബാർബർ      ഷോപ്പുകളുടെ       സ്ഥാനത്ത്          കൂണ്      പോലെ           ” ജൻസ്        ബ്യൂട്ടി പാർലർ ”   നിവർന്ന്    നില്ക്കുമ്പോൾ           പരിഷ്കാരികൾ          ആരും      നല്ലച്ചാമിയെ          സമീപിക്കാൻ       തയാറായില്ല…

കുടുംബത്തിൽ      പ്രായമായ       അച്ഛനും         അമ്മയും        മാത്രം      ബാക്കി   ആയപ്പോൾ           നല്ല ച്ചാമിയുടെ        അപ്പൻ         കുളന്തസ്വാമി        പെട്ടെന്ന്     ഒരു      നാൾ         തളർവാതം        പിടിച്ച്      കിടപ്പായി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *