എങ്കിലും എന്റെ സുലോചനേ 2 [ലോഹിതൻ]

Posted by

എങ്കിലും എന്റെ സുലോചനേ 2

Enkilum Ente Sulochane Part 2 | Author : Lohithan | Previous Part


പത്തു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇടിമുറിയി
ലേക്ക് മമ്മദ് വന്നു…

ഇപ്പോൾ വളരെ സൗമ്മ്യനായാണ് വരവ്…

അയാൾ മുഖത്ത് ശാന്തത കണ്ട് സുലോചനക്കും മക്കൾക്കും അല്പം ആശ്വാ
സം തോന്നി…

എടീ നിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത്…?

സുലോചനാന്നാ സാറെ….

ങ്ങും…. നിനക്ക് എത്ര വയസായി…

നാല്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞു സാറെ…

ഇവർക്കോ..?

ഒരുത്തിക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ട് ആകുന്നു.
ഇളയവൾക്ക് പത്തൊൻപത്…

അപ്പോൾ നാല്പത്തൊന്നും പതിനാലും അൻ
പത്തഞ്ച്… നിനക്ക്…. ഇവൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച്
കഴിയും…

സാറെ.. എന്താ സാറെ കൂട്ടുന്നത്…

അല്ല.. ഞാൻ കണക്കു കൂട്ടി നോക്കുകയാ
യിരുന്നു… പതിനാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് സെൻട്രൽ ജയിലീന്നു ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തു പ്രായം വരുമെന്ന്.

അയ്യോ… സാറെ… ഞങ്ങൾ നിര പരാധിക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *