അമ്മ ഒരു കൊതിച്ചിയാ 3 [രാജ]

Posted by

വേദന   കൊണ്ടും   സുഖം  കൊണ്ടും      അമ്മ   കിടന്ന്   കൂവി…

” വടിക്കാൻ     ഇത്തിരി   വച്ചെങ്കിൽ…..!”

അമ്മ   പിറുപിറുത്തു

അമ്മയുടെ      കക്ഷ രോമങ്ങൾ  ചിറ്റപ്പന്റെ       ഉമിനീരിൽ     കുഴഞ്ഞു

ചിറ്റപ്പന്റെ       മുഖം   അമ്മയുടെ   മുലകളിൽ     ചിത്രം   വരയ്ക്കുന്നു..

” എന്റെ        െപാന്നേ…  എന്നെ    എന്തെങ്കിലും     ചെയ്….  ആ    കമ്പിപ്പാര       ഉണ്ടല്ലോ..?”

രതി രസം   കൊണ്ട്    അമ്മ   അടിമുടി       വിറച്ച്   തുള്ളി

പെട്ടെന്നു     ചിറ്റപ്പൻ      പിന്നിൽ   നിന്ന്      അമ്മയുടെ     മുഴുത്ത   മുലകൾ       കശക്കി       അമ്മയെ   കുനിച്ച്    നിർത്തി

പൂർ തട്ട്      മുതൽ   കൂതി തുള വരെ      ഇടത്   കൈ   കൊണ്ട്     തടവി     അമ്മയുടെ    വലത് കാൽ     ചിറ്റപ്പെന്റെ       വലത്   തോളിൽ    ഉയർത്തി    വച്ചു… പൂർ   ചുണ്ടുകൾ    ആവുന്നത്ര        അകന്നു… ചിറ്റപ്പന്റെ    ക്ലാസ്സിക്      കുണ്ണ      അമ്മയുടെ     ഗുഹാമുഖത്ത്     നിലക്കാത്ത    ചലനങ്ങൾ       സൃഷ്ടിച്ചു..

അമ്മ    കിടന്ന്   കാറി…

” അവൻ” അകത്ത്    കിടന്നോട്ടെ…!”

ചിറ്റപ്പന്റെ     െകെകൾ     മുലകളിൽ    മാറിമാറി    തന്ത്രികൾ    മീട്ടി …

പുറത്തെ     ബാത്ത് റൂമിൽ   അമ്മ    എനിക്ക്       വീണ്ടും    ഊർജ നഷ്ടം       ഉണ്ടാക്കി…

തുടരും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *