ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫക്ക് [നിക്കി]

Posted by

ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫക്ക്

Best of Fu@k | Author : Nikki


 

ജോയിന്റ്    RTO രഘുത്തമൻ    പിള്ളയുടെ    ഭാര്യ     പാർവതി   ഒരു   അടാർ    ചരക്ക്    ആണ്

മടിച്ചു   മടിച്ചു   39ൽ  എത്തി    നിൽക്കുമ്പോഴും    ഏറിയാൽ      തോന്നുക    35   മാത്രം…

ലക്കും    ലഗാനും    ഇല്ലാതെ     പിള്ളേച്ചന്  കൈ കാര്യം   ചെയ്യാൻ   വിട്ട്   നൽകിയാലും     പാർവതിക്ക്   നല്ല   കരുതൽ      ആണ്..

സമയാ സമയം   ബ്യുട്ടി   പാർലറിൽ     പോയി    തന്റെ    സൗന്ദര്യം    നില   നിർത്താനും    പ്രായം   ഒളിച്ചു   വയ്ക്കാനും    വല്ലാത്ത     കരുതൽ    തന്നെ   ആണ്    പാർവതിക്ക്…

മുമ്പ്     പിള്ളേച്ചന്റെ      നിർബന്ധം    നിമിത്തം      ഐ ബ്രോ   ത്രെഡിങ്    നടത്താൻ   മാത്രം   ആണ്    പോയത്…. എന്നാൽ   ഇപ്പോൾ   അറിയാത്ത   പോലെ   മയത്തിൽ   ഒരു    ഹെയർ  കട്ട്‌  കൂടി   ആവാമെന്നായി.. പിന്നെ   പിന്നെ   ഫുൾ  ബോഡി   വാക്സിങ്    പോരാഞ്ഞിട്ട്    ഗോൾഡൻ    ഫേഷ്യൽ   ഉൾപ്പെടെ   ആയി   വളർന്നു   പന്തലിച്ചു, ഇപ്പോൾ…

എല്ലാം     പിള്ളേച്ചന്റെ     അറിവോടെ    തന്നെ…. പിള്ളേച്ചന്     കിമ്പളം     ആയി     കിട്ടുന്നത്    മുഴുക്കെ    പിള്ള    കൃത്യമായി     പാർവതിയുടെ    കയ്യിൽ   ഏല്പിക്കും… ഒരുങ്ങി    കുട്ടപ്പി   ആവാൻ     അതീന്നു    എത്ര   എടുത്ത്   ചെലവാക്കിയാലും    പിള്ളയ്ക്ക്   അതൊരു   പ്രശ്നം    അല്ല   തന്നെ…

ഇരുട്ടുമ്പോൾ    അതിന്റെ   പ്രയോജനം   പാറൂന്     ഉണ്ടെന്ന്   കൂട്ടിക്കോ…

പാറുനെ    വായുവിൽ    നിർത്തി   പണിയാൻ     പിള്ള    കേമനാണ്… സുഖിക്കാൻ    ഏത്   അറ്റം   വരെയും    പോകാൻ   പാറുവും   സന്നദ്ധയാവും…

എത്ര   തന്നെ   എടുത്തിട്ട്    പണിഞ്ഞാലും   കഴപ്പ്    ബാക്കിയാ…. പാറുവിനും     പിള്ളേച്ചനും…

ഇതൊക്കെ     ആണെങ്കിലും     പാറുവിന്     സെയിൽസ്   ടാക്സ്   ഓഫിസർ      മോഹന കുറുപ്പുമായി   ഒരു     ചുറ്റിക്കളി    ഉണ്ടെന്ന്     പിള്ളേച്ചന്     അറിയാഞ്ഞല്ല…

ആ   ചുറ്റിക്കളി     ശാരീരിക     ബന്ധത്തോളം     വളർന്നു   വികസിച്ചു     എന്നും    പിള്ളേച്ചന്     ബോധ്യമുണ്ട്…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *