അച്ഛന്റെ ഭാര്യ 3 [അരൂപി]

Posted by

അച്ഛന്റെ ഭാര്യ 3

Achante Bharya Part 3 | Author : Aroopi

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com]


 

ആര്    തന്നെ  കണ്ടാലും   കുനിച്ചു   നിർത്തി   പൂശാൻ      തോന്നുന്ന                       രൂപ ലാവണ്യത്തിന്റെ    ഉടമ     ആയിരുന്നു,               എന്റെ                   ” മമ്മി  “…

അച്ഛന്റെ    ഭാര്യ    ആണെന്ന്     എനിക്ക്   അറിയാം… എങ്കിലും..,      ” എന്റെ   കുട്ടൻ ” ആ   ഒരു   ഗൗരവത്തിൽ     കാണാൻ   കൂട്ടാക്കുന്നില്ല…

അവരുടെ    ഓർമ്മ   പോലും   എന്റെ   ” കുട്ടനെ ” വടി   പോലെ   നിർത്തി…

അവനെ   തഴുകി    ഉറക്കാൻ   ഞാൻ   ഏറെ   പാട് പെട്ടെങ്കിലും , മറ്റുള്ളോരുടെ    മുന്നിൽ   എന്നെ          ” അവൻ ” നാണം   കെടുത്തിയില്ല…

അന്നൊരു   ദിവസം,   ” മമ്മി ” യുടെ   വേഷം    എന്നെ   വല്ലാതെ     തളർത്തി….

തുട    മുക്കാലും    നഗ്നമാക്കിയ,   ഒരു   ഷോർട്സ്… ലൂസായ     വലിയ    ആംഹോളുള്ള    ടി ഷേർട്ട്    ഇൻ   ചെയ്തിട്ടുണ്ട്…

രോമങ്ങൾ   നീക്കിയ  , ഹിമ്മത് വാലയിൽ    ശ്രീദേവിയുടെ   പോലുള്ള           കൊഴുത്ത   തുടകൾ…!

ചിരട്ട   കമിഴ്ത്തിയ   പൊലുള്ള    മുലകൾ  ,  ലൂസായ     ടി  ഷെർട്ടിലും     നമ്മെ   ഭ്രമിപ്പിച്ചു   കൊണ്ടിരിക്കും…

എന്റെ    കണ്ട്രോൾ   പോലും    ധിക്കരിച്ചു   , എന്റെ   കുണ്ണ   എന്നെ   വിഷമിപ്പിക്കാൻ   തുടങ്ങി..

” ഇതെന്തൊരു    വേഷം…? “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *