മൈ ഗ്രേറ്റ്‌ ഫക്കർ 3 [ശേഖർ]

Posted by

മൈ ഗ്രേറ്റ്‌ ഫക്കർ 3

My Great Fker Part 3 | Author : Shekhar

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

ഏതാനും      പുരുഷന്മാർ   കൂടി    ഇരിക്കേ     മമ്മി       സോഫിയയുടെ    കക്ഷം     പൊക്കി    പരിശോധിച്ചത്     സോഫിയയിൽ      വല്ലാത്ത    ചമ്മൽ   ഉളവാക്കി…

സ്വന്തം       വീട്ടിൽ    ആയിരുന്നപ്പോൾ      സ്ലീവലെസ്    ധരിക്കുന്നത്തിനെ    കുറിച്ച്,    സോഫിയക്ക്      സങ്കല്പിക്കാൻ   പോലും      കഴിഞ്ഞതല്ല…

ഭർതൃ വീട്ടിൽ      അതാണ്   നടപ്പ്   എന്നത് കൊണ്ട്      വേണ്ടി വന്നതിനാൽ      ധരിക്കുന്നു     എന്ന്   മാത്രം..

എന്തായാലും    നാടോടുമ്പോൾ   നടുവേ     ഓടാൻ    സോഫിയ    തീരുമാനിച്ചു..

മമ്മിയുടെ     “ഓർഡർ ” പ്രകാരം   മസ്സാജിന്      സോഫിയ    തയാറെടുത്തു…

മമ്മിയുടെ   മുന്നിൽ    നല്ല പിള്ള   ചമയാൻ      നടത്തിയ     ശ്രമം   വിജയം കണ്ടെന്നു     തന്നെ      സോഫിയ     മനസ്സിലാക്കി… ( ഉള്ളിൽ   കൊതി      പാരമ്യത്തിൽ    ആയിരുന്നു )

മമ്മി     ഉൾപ്പെടെ     എല്ലാർക്കും    ജന്റ്സ്      ചെയ്യുന്നത്   കൊണ്ട്       സോഫിയയും     മൊഴിഞ്ഞു…,

” മമ്മിയെ     പോലെ…!”

ഉച്ച    തിരിഞ്ഞു   എത്തുന്ന     തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ       മനസ്സ്           കൊണ്ട്    വരവേൽക്കാൻ      ഒരുങ്ങി    നിന്ന   കാരണം,      സോഫിയക്ക്     ഉച്ച ഊണ്         വെറും     ഒരു   നേരംപോക്ക്    മാത്രമായി….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *