കുരുത്തം കെട്ടവൾമാര് 2 [കാന്തി]

Posted by

കുരുത്തം കെട്ടവൾമാര് 2

Kurutham Kettavalmaaru Part 2 | Author : Kaanty

Previous Part | www.kambistories.com


 

ബെറ്റിയും   ഷംനയും   ലക്ഷ്മിയും   മാരുതിയും    നിമ്മിയും     കഴപ്പിന്റെ    കാര്യം   വരുമ്പോൾ         ഒരു പോലെയല്ല…

ലക്ഷ്മി     പുരുഷ       വിദ്വേഷി     ആണെങ്കിലും        ഉള്ളിൽ      നിറഞ്ഞു      കവിയുന്ന      കാമാവേശം       അവളെയും      എണ്ണം   പറഞ്ഞ    ഒരു      കഴപ്പി      ആക്കിയിട്ടുണ്ട്…

ബെറ്റിയും      ഷംനയും     ഒരു       റൂമിൽ    കഴിയുന്നു…

മാരുതിയും    നിമ്മിയും      അടുത്ത      മുറിയിൽ..

ബാങ്കിൽ     ജോലിയുള്ള     തഞ്ചാവൂർകാരി       മല്ലികയൊത്താണ്      ലക്ഷ്മിയുടെ     താമസം…

ലക്ഷ്മിയും        മല്ലികയുമായി     വലിയ    അടുപ്പം    ഒന്നും  ഇല്ല…

അഞ്ചു     സുന്ദരിമാരിൽ    ഒന്നാണെങ്കിലും,      മറ്റു        നാല് പേരോടുള്ള     പോലെ   കൂട്ട്      വാർഡൻ     സുമതിക്കുട്ടി     അമ്മയോടും        ലക്ഷ്മിക്ക്   ഉണ്ട്…

പുരുഷ       വിദ്വേഷി   ആയ        സുമതി കുട്ടി     അമ്മയ്ക്കും     അതേ      വള്ളത്തിൽ      തുഴയുന്ന      ലക്ഷ്മിക്കും          വൈകാരിക      അടുപ്പം      വെറും       വാത്സല്യത്തിൽ    ഒതുക്കി      നിർത്തേണ്ടതില്ല…

അതിനും         അപ്പുറം    മറ്റെന്തൊക്കെയോ      ആണ്    എന്ന്     പൂച്ചം      പൂച്ചം        ഹോസ്റ്റൽ      അന്തേവാസികൾ     പറഞ്ഞു   തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *