മാറും പൂറും 3 [പമീല]

Posted by

മാറും പൂറും 3

[മോണിംഗ് ഷോ]

Maarum Poorum Part 3 | Author : Pamela

[ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]


 

 

ഈ      കഥയുടെ       ടൈറ്റിൽ    ബോധിക്കാഞ്ഞാവും    അധികം     റീഡർഷിപ്പ്        ഇല്ലാത്തത്        എന്ന്   തോന്നുന്നു…

വായിച്ചവർ       ഇഷ്ടപ്പെട്ട്    കാണുമെന്ന          പ്രതീക്ഷയിൽ       തുടരാൻ        തന്നെ        തീരുമാനിക്കുകയാണ്…

 

” എഡാ…… എനിക്ക്       ഒരാണിനെ        വേണം….”

വികാരം       മുറ്റി    നിന്ന       സ്റ്റെല്ല    ആത്മഗതം        പറഞ്ഞു…

“എന്താ…. മനസ്സ്       മാറിയോടാ…?”

കളിയാക്കും        മട്ടിൽ       ശാന്തിനി  ചോദിച്ചു..

“സ്ഥിരമായി              അല്ല… പെണ്ണേ… ”

സ്റ്റെല്ല     പതിയെ       പറഞ്ഞു…

” പിന്നെ… ?”

ഉദ്വേഗത്തോടെ         ശാന്തിനി       ആരാഞ്ഞു.

” അങ്ങനെ… കിട്ടും പോലും… വാടകയ്ക്ക്…. വന്ന്         സുഖിപ്പിച്ച്     കാശും        വാങ്ങി       പോയ്ക്കോളും…. ”

സ്റ്റെല്ല       പറഞ്ഞു..

“ആര്     പറഞ്ഞു,   നിന്നോട്… ?”

ശാന്തിനി        താല്പര്യപൂർവ്വം        അന്വേഷിച്ചു…

“നീയിത്        ആരോടും   പറയാൻ  നിക്കണ്ട… സെയിൽസിലെ       മായയാ… പറഞ്ഞത്… രാജി   ഫിലിപ്പ്   മാഡം   അതിന്റെ        ഒരാളാണത്രേ….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *