ആതിര തമ്പുരാട്ടി [മാജിക് മാലു]

ആതിര തമ്പുരാട്ടി – The Interfaith. മാജിക് മാലു “ഇല്ലിക്കരകുന്ന്” എന്ന ദേശത്തെ
ഇടയനിലത്ത് കോവിലകത്തെ ഹേമ തമ്പുരാട്ടിയുടെയും രാമ നാഥ മേനോന്റെയും മകളും,
കോവിലകത്തെ ഇളമുറ തമ്പുരാട്ടിയും ആയ “ആതിര തമ്പുരാട്ടിയുടെ” യും അവളെ ചുറ്റി പറ്റി
ഉള്ളതും ആയ ഒരു ഫിക്ഷൻ കഥ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുന്നത്. ഇതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒരു
ഇന്റർഫെയ്‌ത്ത്‌ സ്റ്റോറി ആയി ആണ് എഴുതുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായിക്കാൻ താല്പര്യം
ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഹേമ തമ്പുരാട്ടിയും […]

Continue reading

ആതിര തമ്പുരാട്ടി [മാജിക് മാലു]

ആതിര തമ്പുരാട്ടി – The Interfaith. മാജിക് മാലു “ഇല്ലിക്കരകുന്ന്” എന്ന ദേശത്തെ ഇടയനിലത്ത് കോവിലകത്തെ ഹേമ തമ്പുരാട്ടിയുടെയും രാമ നാഥ മേനോന്റെയും മകളും, കോവിലകത്തെ ഇളമുറ തമ്പുരാട്ടിയും ആയ “ആതിര തമ്പുരാട്ടിയുടെ” യും അവളെ ചുറ്റി പറ്റി ഉള്ളതും ആയ ഒരു ഫിക്ഷൻ കഥ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുന്നത്. ഇതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർഫെയ്‌ത്ത്‌ സ്റ്റോറി ആയി ആണ് എഴുതുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഹേമ തമ്പുരാട്ടിയും […]

Continue reading