മീരയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് 6 [Chithra Lekha]

മീരയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് 6 Meerayude Randam Bharthavu Part 6 | Author : Chithra Lekha [Previous Part]     വിശ്വനും മീരയും പോയതിനു പിന്നാലെ അവർ നടന്നു നീങ്ങി ഒരു ചെറിയ ടോർച്ചും എടുത്തു കൊണ്ട് പിന്നാലെ ചെന്നു.. തൊടിയുടെ അപ്പുറത്തായി കറ്റ വെക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ പുൽക്കൂടു പോലെ ഒന്ന് അവർ കണ്ടു റാന്തൽ വിളക്ക് അതിന് അടുത്തുള്ള ഒരു മര ചില്ലയിൽ തൂക്കിയിട്ട് വിശ്വൻ മീരയെ ഉയർത്തി അതിൽ […]

Continue reading