പ്രളയകാലം 6 [Raj]

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  6  ഭാര്യയുടെ സുഖം എന്റെയും Pralayakalam Part 6  bY  Raj | Previous parts Cu bmÀ«v FjpSn SpX§n]n«v Hä hv{X¨n SoÀ¡m³ NjnªnÃ. Cu]mjvI ko«nt`¡v Smfhw fm_mWm]n koXv ¢oWnwPpw FÃmfm]n WX¶Sp sNm*v b`t¸mjm]n FjpSn SoÀ¯ H^p bmÀ«v B\nSv. ASntâSm] Np_kpNÄ CSn`p*v. F¦n`pw fpjpkWm]n NT b_]pt¼mÄ CSpw tk*Sp sNm*v Mm³ CSv Hjnkm¡msS Wn§apsX fp¶n hfÀ¸n¡p¶p. hvO`W¯nsâ £o\w Np_ªt¸mÄ Mm³ […]

Continue reading