പ്രളയകാലം 6 [Raj]

Posted by

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  6 
ഭാര്യയുടെ സുഖം എന്റെയും

Pralayakalam Part 6  bY  Raj | Previous parts

Cu bmÀ«v FjpSn SpX§n]n«v Hä hv{X¨n SoÀ¡m³ NjnªnÃ.
Cu]mjvI ko«nt`¡v Smfhw fm_mWm]n koXv ¢oWnwPpw FÃmfm]n WX¶Sp sNm*v b`t¸mjm]n FjpSn SoÀ¯ H^p bmÀ«v B\nSv. ASntâSm] Np_kpNÄ CSn`p*v. F¦n`pw fpjpkWm]n NT b_]pt¼mÄ CSpw tk*Sp sNm*v Mm³ CSv Hjnkm¡msS Wn§apsX fp¶n hfÀ¸n¡p¶p.

hvO`W¯nsâ £o\w Np_ªt¸mÄ Mm³ hmkVmWw Fjpt¶äp fp_n]nt`¡v KW`n`qsX tWm¡pt¼mÄ AkapsX PpU¯n Wnt£bn¨ bm I´n]psX knXkn`qsX SpXNant`¡v bXÀ¶n_§n]n^n¡p¶p.
bqän Np® tNän]pÅ Nan hpOw Nn«m¯Sp sNm*mkpw AWnS ko*pw sbs«¶v Ss¶ fqZn`m]n. Ssâ NqSn]n NX¯n]n«v Du^n] Np® AkÄ N¿n bnXn¨v AXn¨p sNm*n^p¶p.
“”Wfp¡v tI«sW NqsX knan¨mt`m “”
AWnS tImUn¨p.
“”F¶m l^n Mm³ tbm]n knan¨n«v k^mw “” F¶p b_ªv Sp\n]pXp¡msS Ss¶ fp^pN³ bp_¯n_§n. Ck^psX hwemg\w tN« MmWpw dm¡\n kjn ANt¯¡v N]_n.
{ZÊv FÃmw tWt^]m¡n H¶pw A_n]m¯ Fs¶ fp^pN³ knan¨p sNm*v k^p¶ emk¯n AN¯p k¶p. Nm`pNÄ fX¡n AN¯n k¨p NnX¡p¶ AkapsX bq_pw NqSn]psfÃmw Nm`nsâ emP¯p k¶t¸mÄ kyàfm]n Nm\msf¶m]n. fp^pNsâ lp¢w sNm*v SpXNÄ WWªn^p¶p.sI_n] G¯¸jw tbms` SaÀ¶p Smtj¡v NnX¡p¶ Np®]pw em^y]psX WPvWtfWn]pw Fsâ knNm^w D\À¯n. Mm³ H¶pw fn*msS AkapsX SpXNÄ¡nX]nt`¡v S`tIÀ¯v WmknsW AkapsX bq_nWpÅn tf]m³ kn«p. t]mWo {lk§am Wn_ª AkapsX bq_nsâ ^pIn FWn¡v UnkymWpeqSn WÂNn.
N«n`nsâ A^nNn Wn¶ fp^pNsâ Np® AkÄ N¿n bnXn¨v AXn¨p sNm*n^p¶p. Fsâ S`]n bnXn¨v bSns] H^p ssN sNm*v Fs¶ D]À¯n f_pN¿ns` Np® Fsâ Ip*pNan fp«n¨p Mm³ N®pNaX¨v fNpX¯n Ip*pNam frUp IpwdW§Ä WÂNn AWnS Np® s] Fsâ Ip*pNan Wn¶v fmän ASnsâ fNpX¯n NmÀ¡n¨v Sp¸n N¿v sNm*v tS¨v bnXn¸n¨n«v ^*v kn^`pNÄ tIÀ¯v Fsâ Nknan sM^p¡n]t¸mÄ Fsâ Ip*pNÄ fp^pNsâ Np®]v¡m]n Sp_¶p k¶p. km]v¡v DÅnt`¡v Np® NX¶t¸mÄ AWpeks¸« ^pIn F´ms\¶v Sn^n¨_n]m³ bäm¯Sm]n^p¶p. AkapsX NqSn¯pa]ns`]pw, Sp¸`nsâ]pw Aksâ bm`nsâ]pw fn{lnS^pIn BUyw H^p fXp¸v co sI]vsS¦n`pw bn¶oXv Mm³ fNpXs¯ Wmkv sNm*v Djnªp sNm*n^p¶p.
Fsâ km]v¡pÅn^p¶pv Kkm³ fpjp¯v k¶p. ASnsâ NX]v¡Â bnXn¨ AkÄ¡v Np® N¼n]ms]¶v fWÊn`m]n.
Fsâ km]n Wn¶pw Np`¨ Np® s] AkÄ bp_s¯Xp¯v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *