അനഘ 2 [Jaqen h”ghar]

അനഘ 2 Anakha Part 2 | Author : Jaqen h”ghar | Previous Part   ഏല്ലാ വായനക്കാർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്കു കടക്കാം.വീട്ടിലെത്തിയതിനു  ശേഷം  നേരെ കുളിമുറിയിൽ കയറി ഒന്നുകൂടി ഒന്നു വിരലിട്ടു മനസ്സ് അപ്പോളും ഒരു ഉന്മാദാവസ്ഥയിലായിരുന്നു, ഒന്നു കുളിച്ചു നേരെ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങി. രാത്രി ഒരു ഏഴോടെയാണ് എണീറ്റത്, നേരെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി, അമ്മ കിച്ച്നില് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുവായിരുന്നു. എന്ത് ഉറക്കമാ പെണ്ണെ അമ്മ ചോദിച്ചു, ഉറങ്ങി പോയി […]

Continue reading

അനഘ 2 [Jaqen h”ghar]

അനഘ 2 Anakha Part 2 | Author : Jaqen h”ghar | Previous Part   ഏല്ലാ വായനക്കാർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്കു കടക്കാം.വീട്ടിലെത്തിയതിനു  ശേഷം  നേരെ കുളിമുറിയിൽ കയറി ഒന്നുകൂടി ഒന്നു വിരലിട്ടു മനസ്സ് അപ്പോളും ഒരു ഉന്മാദാവസ്ഥയിലായിരുന്നു, ഒന്നു കുളിച്ചു നേരെ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങി. രാത്രി ഒരു ഏഴോടെയാണ് എണീറ്റത്, നേരെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി, അമ്മ കിച്ച്നില് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുവായിരുന്നു. എന്ത് ഉറക്കമാ പെണ്ണെ അമ്മ ചോദിച്ചു, ഉറങ്ങി പോയി […]

Continue reading

അനഘ [Jaqen h”ghar]

അനഘ Anakha | Author : Jaqen h”ghar   എല്ലാ kambimaman വായനക്കാർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. റിയൽ സ്റ്റോറി എന്നും പറഞ്ഞു വരുന്ന കഥകൾ അതിൽ എത്രത്തോളം വാസ്തവം ഉണ്ടെന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അത് കൊണ്ട് അത്തരം introduction ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് വരാം എന്റെ പേര് അനഘ കോഴിക്കോട് ഒരു ചെറിയ ടൗണിനടുത്താണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് .എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ് വീട്. എന്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ കൂടാതെ […]

Continue reading

അനഘ [Jaqen h”ghar]

അനഘ Anakha | Author : Jaqen h”ghar   എല്ലാ kambimaman വായനക്കാർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. റിയൽ സ്റ്റോറി എന്നും പറഞ്ഞു വരുന്ന കഥകൾ അതിൽ എത്രത്തോളം വാസ്തവം ഉണ്ടെന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അത് കൊണ്ട് അത്തരം introduction ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് വരാം എന്റെ പേര് അനഘ കോഴിക്കോട് ഒരു ചെറിയ ടൗണിനടുത്താണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് .എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ് വീട്. എന്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ കൂടാതെ […]

Continue reading