ഉമ്മയുടെ സാഹസങ്ങൾ

ഉമ്മയുടെ സാഹസങ്ങൾ   Ummayude Sahasangal bY Diana ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ഉമ്മയുടെ പേര് ഹസീന വെളുത്ത നിറം ആണ് ഉമ്മക്ക് തടി ഉണ്ട് വളരെ ബാബിബ്ലി ആയ ശരീരം ആണ് ഉമ്മക്ക് മൂന്ന് പേരെ പെറ്റത്‌കൊണ്ടു കുറച്ചു വയർ ഉണ്ട് നല്ല മുഴുത്ത കൊതവും (ചന്തി) ഉണ്ട് .ഇനി ഞാൻ കഥയില്ലേക് വരാം എന്റെ പേര് ഫൈസൽ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കഥയാണ് അതുകൊണ്ടു ആസ്വദിച്ച് വായിക്കുക എന്റെ ആദ്യത്തെ […]

Continue reading