മാളൂട്ടി 5 [ Rajeesh ]

മാളൂട്ടി 5 MALOOTTY PART 5 BY RAJEESH | Previous Parts H¯n^n k«w b` SofpNapw Bt`mIn¨p fmän fmän Fjp¯ntWm¡n. ASpsNm*m\v sskNn]Sv… F¶n«pw FWn¡v SrbvSn]mkp¶nÃ. NT H«pw Wn`km^fnÃmSm]nt¸mNp¶p Fs¶m^p tSm¶Â. fmaq«ns] Cãs¸Xp¶kÀ Fs¶ sNmÃ^pSv… F´m]m`pw SpX§s«… Wn_ª N®pNtamsX fmaq«n knan¨p: ‘^Kotg«m…’ Fsâ ssNNans`mSp§n] AkapsX hpµ^fm] fpOt¯]v¡p Mm³ fpOw tIÀ¯p. AkapsX IqXp Wnlzmhw Fs¶ tNm^n¯^n¸n¨p. B Ipk¶ bknjIp*pNan Mm³ […]

Continue reading

മാളൂട്ടി 4 [ Rajeesh ]

മാളൂട്ടി 4 MALOOTTY PART 4 BY RAJEESH | Previous Parts Mm³ N®mXn]n`qsX fmapknsW tWm¡n. Nps_ WmapNÄ¡p tlgw ko*pw fmap Fsâ bn³ hoänÂ, bj]Sptbms` AkÄ knVq^S]nt`]v¡v tWm¡n kngmU emkt¯msX… tNmtaKn F¯m³ Np_¨p Uq^tf DÅp F¶m]t¸mÄ Mm³ k*n WnÀ¯n. fmapknsâ tWs^ Sn^nªp. AkÄ Fs¶s]m¶p tWm¡n. bns¶ ko*pw knUq^S]nt`¡v N®pNÄ bm]n¨p. B N®pNans` WWkv Fs¶ tkUWn¸n¨p. ‘fmap’ Mm³ […]

Continue reading

എന്‍റെ കലാലയത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര

എൻ്റെ കലാലയത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര ( Rekha ) ENTE KALALAYATHILEKKULLA MADAKKA YATHRA bY REKHA ഞാൻ “പങ്കാളിയെ” കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് കരുതുന്നു . ഈ സ്റ്റോറി നന്നായാൽ അത് നമ്മുടെ  പങ്കാളിക്കും കൂടി അർഹതപ്പെട്ടതാണ് , അദ്ദേഹം തന്ന ചെറിയ ടിപ്പ് അനുസരിച്ചു എഴുതാൻ തുടങ്ങിയതാണ് .എന്നെകൊണ്ട് കഴിയുംവിതത്തിൽ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കും . നന്നാകുമോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ദിവ്യ , മുഴുവൻ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിവ്യ പ്രകാശ് , സിവിൽ എഞ്ചിനീർ പ്രകാശിന്റെ ഭാര്യ […]

Continue reading

എന്‍റെ കലാലയത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര

എൻ്റെ കലാലയത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര ( Rekha ) ENTE KALALAYATHILEKKULLA MADAKKA YATHRA bY REKHA ഞാൻ “പങ്കാളിയെ” കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് കരുതുന്നു . ഈ സ്റ്റോറി നന്നായാൽ അത് നമ്മുടെ  പങ്കാളിക്കും കൂടി അർഹതപ്പെട്ടതാണ് , അദ്ദേഹം തന്ന ചെറിയ ടിപ്പ് അനുസരിച്ചു എഴുതാൻ തുടങ്ങിയതാണ് .എന്നെകൊണ്ട് കഴിയുംവിതത്തിൽ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കും . നന്നാകുമോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ദിവ്യ , മുഴുവൻ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിവ്യ പ്രകാശ് , സിവിൽ എഞ്ചിനീർ പ്രകാശിന്റെ ഭാര്യ […]

Continue reading