കഥ പറയുമ്പോൾ 2 [Pingami]

കഥ പറയുമ്പോൾ 2 [പാരഡി] KADHAPARAYUMBOL 2 BY PINGAMI [CINEMA KAMBIKADHAKAL] CLICK
HERE TO READ PRIVIOUS PART  {lotUkn Cu S¡¯nWv _mgnUv C¡]psX AXp¯v tbm]n. _qfnÂ
F¯n]t¸mÄ bpÅns] Nm\p¶nÃ. _mgnUv C¡ Ø`w kn«p F¶v {lotUkn¡p fWhn`m]n. AkÄ H¶v
UoÀQlzmhw kn«p A]mÄ S¶ Nmlp »uhnWpÅn Wn¶p B^pwNm\msS A^n¸«n]nÂsk¨v AX¨p.
Np«nNÄ¡v tk*n tIm_v AXp¸Sv sk¨v fo³ sk«m³ SpX§n. {lotUkn :þ””hotW […]

Continue reading

കഥ പറയുമ്പോൾ 2 [Pingami]

കഥ പറയുമ്പോൾ 2 [പാരഡി] KADHAPARAYUMBOL 2 BY PINGAMI [CINEMA KAMBIKADHAKAL] CLICK HERE TO READ PRIVIOUS PART  {lotUkn Cu S¡¯nWv _mgnUv C¡]psX AXp¯v tbm]n. _qfn F¯n]t¸mÄ bpÅns] Nm\p¶nÃ. _mgnUv C¡ Ø`w kn«p F¶v {lotUkn¡p fWhn`m]n. AkÄ H¶v UoÀQlzmhw kn«p A]mÄ S¶ Nmlp »uhnWpÅn Wn¶p B^pwNm\msS A^n¸«n]nÂsk¨v AX¨p. Np«nNÄ¡v tk*n tIm_v AXp¸Sv sk¨v fo³ sk«m³ SpX§n. {lotUkn :þ””hotW […]

Continue reading

കഥ പറയുമ്പോൾ [Pingami]

കഥ പറയുമ്പോൾ [പാരഡി] KADHAPARAYUMBOL BY PINGAMI [CINEMA KAMBIKADHAKAL]   H^p
^mkns` tf`pNmkv Xu\nÂ, Ssâ dmÀdÀtgm¸n N_§p¶ Nth^ km§m³ t`m¬ bmhm¡m³ tk*n dm¦nÂ
tbm]n Sn^n¨p tk^pkm]n^p¶p dm`³, bSnkptbms` Wn^ml B]n^p¶p e`w.bpSn] fmtWKÀ¡v Ssâ
hzemkw Cãs¸«nÃ. “”B b_ªn«pw Nm^yfnÃ…t`m¬ BknlysbXp¶SnWp fp³bv ssNNq`n S^nà F¶v
b_ªm…emPyw SÃn]nÃ.”” dm`³ fWÊn HmÀ¯p WX¶p. NXp¯ AenfmWn]m] SWn¡p Ssâ Cu hzemkw
sNm*v […]

Continue reading

കഥ പറയുമ്പോൾ [Pingami]

കഥ പറയുമ്പോൾ [പാരഡി] KADHAPARAYUMBOL BY PINGAMI [CINEMA KAMBIKADHAKAL]   H^p ^mkns` tf`pNmkv Xu\nÂ, Ssâ dmÀdÀtgm¸n N_§p¶ Nth^ km§m³ t`m¬ bmhm¡m³ tk*n dm¦n tbm]n Sn^n¨p tk^pkm]n^p¶p dm`³, bSnkptbms` Wn^ml B]n^p¶p e`w.bpSn] fmtWKÀ¡v Ssâ hzemkw Cãs¸«nÃ. “”B b_ªn«pw Nm^yfnÃ…t`m¬ BknlysbXp¶SnWp fp³bv ssNNq`n S^nà F¶v b_ªm…emPyw SÃn]nÃ.”” dm`³ fWÊn HmÀ¯p WX¶p. NXp¯ AenfmWn]m] SWn¡p Ssâ Cu hzemkw sNm*v […]

Continue reading

വീക്ഷണം [പിൻഗാമി]

കമ്പിവീഥികള്‍ [ വീക്ഷണം ] VEEKSHANAM KAMBI VEEDHIKAL BY PINGAMI FÃm N¼nNp«³
km]W¡mÀ¡pw Fsâ Wfh-vNm^w….Asà FWn¡v Cu sshäv Nm\pt¼mÄ AÛpSw D*v, W½psX FÃmw
ssN]n sfmssd`pw N¼yq«_pw A§sW FÃmw D*v tbm^Wn«v AwdmWn sZ]n`n 1Kndn sWäpw C_¡n,
M§sa tbm`pÅkÀ¡v ASv kas^ d`{bUfm\v…. tbm¬ sshän S¸n] Nn«m¯ S^¯ns` H^p
knZnt]m]pw CÃ. Aѳ tfmsa Nan¡p¶Sv, fN³ A½s] tNäp¶Sv, em^y]pw tSm«¡m^Wpw, tfmapw
[…]

Continue reading

വീക്ഷണം [പിൻഗാമി]

കമ്പിവീഥികള്‍ [ വീക്ഷണം ] VEEKSHANAM KAMBI VEEDHIKAL BY PINGAMI FÃm N¼nNp«³ km]W¡mÀ¡pw Fsâ Wfh-vNm^w….Asà FWn¡v Cu sshäv Nm\pt¼mÄ AÛpSw D*v, W½psX FÃmw ssN]n sfmssd`pw N¼yq«_pw A§sW FÃmw D*v tbm^Wn«v AwdmWn sZ]n`n 1Kndn sWäpw C_¡n, M§sa tbm`pÅkÀ¡v ASv kas^ d`{bUfm\v…. tbm¬ sshän S¸n] Nn«m¯ S^¯ns` H^p knZnt]m]pw CÃ. Aѳ tfmsa Nan¡p¶Sv, fN³ A½s] tNäp¶Sv, em^y]pw tSm«¡m^Wpw, tfmapw […]

Continue reading

ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യൂ 3 [Pingami]

ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യൂ? 3 HOW OLD ARE YOU 3 AUTHOR:പിന്‍ഗാമി CLICK HERE TO READ PREVIOUS
PARTS sX`ntcm\nsâ f\n]Xn sb«¶v tN«v s`¨p H¶v sM«n…AkÄ bmkmX]psX DÅn Wn¶p ssN
FXp¯p. Aѳ k^p¶SnWp fp³bv AkÄ tfmant`Nv HmXn f_ªp. ^mKokv– sdZn Ip^p*p NnX¶
TsbmS¸v DXp¯p sX`ntcm¬ FXp¡m³ tbm]n. Wo* CXtkas¯ Nan]psX £o\t¯msX llnN`]psX Ssâ
bq_pw sNmSkpw Np_¨p Wo_p¶p*m]n^p¶p […]

Continue reading

ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യൂ 3 [Pingami]

ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യൂ? 3 HOW OLD ARE YOU 3 AUTHOR:പിന്‍ഗാമി CLICK HERE TO READ PREVIOUS PARTS sX`ntcm\nsâ f\n]Xn sb«¶v tN«v s`¨p H¶v sM«n…AkÄ bmkmX]psX DÅn Wn¶p ssN FXp¯p. Aѳ k^p¶SnWp fp³bv AkÄ tfmant`Nv HmXn f_ªp. ^mKokv– sdZn Ip^p*p NnX¶ TsbmS¸v DXp¯p sX`ntcm¬ FXp¡m³ tbm]n. Wo* CXtkas¯ Nan]psX £o\t¯msX llnN`]psX Ssâ bq_pw sNmSkpw Np_¨p Wo_p¶p*m]n^p¶p […]

Continue reading

ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യൂ? [Pingami]

ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യൂ? HOW OLD ARE YOU AUTHOR:പിന്‍ഗാമി കലക്ടറേറ്റിലെ ഒരു യൂ.ഡി. ക്ലർക്കും ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയുമാണ് നിരുപമ രാജീവ്‌. പ്രായം 38. വീട്ടിൽ ഭർത്താവ് രാജീവ്‌ , മകൾ ലച്ചു , അമ്മായിയച്ഛൻ നാരായണൻ,  അമ്മായിമ്മ കലാരഞ്ജിനി. നിരുപമയുടെ ഭർത്താവ് രാജീവ്‌ ആകാശവാണിയിൽ ജോലിചെയ്യുന്നു,  മകൾ ലച്ചു രാജീവ്‌ 10ത്തിൽ പഠിക്കുന്നു. ലച്ചു ഉണ്ടായശേഷം രാജീവ്‌ കളി നിർത്തി, തന്നോടുള്ള താല്പര്യവും കുറഞ്ഞു 16 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്  ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സുഖത്തെ […]

Continue reading

ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യൂ? [Pingami]

ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യൂ? HOW OLD ARE YOU AUTHOR:പിന്‍ഗാമി കലക്ടറേറ്റിലെ ഒരു യൂ.ഡി.
ക്ലർക്കും ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയുമാണ് നിരുപമ രാജീവ്‌. പ്രായം 38. വീട്ടിൽ ഭർത്താവ്
രാജീവ്‌ , മകൾ ലച്ചു , അമ്മായിയച്ഛൻ നാരായണൻ,  അമ്മായിമ്മ കലാരഞ്ജിനി. നിരുപമയുടെ
ഭർത്താവ് രാജീവ്‌ ആകാശവാണിയിൽ ജോലിചെയ്യുന്നു,  മകൾ ലച്ചു രാജീവ്‌ 10ത്തിൽ
പഠിക്കുന്നു. ലച്ചു ഉണ്ടായശേഷം രാജീവ്‌ കളി നിർത്തി, തന്നോടുള്ള താല്പര്യവും
കുറഞ്ഞു 16 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്  ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സുഖത്തെ […]

Continue reading