കോളേജ് കുമാരനും ടീച്ചറും [Shanu mon]

കോളേജ് കുമാരനും ടീച്ചറും കൂടി ഭർത്താവിനെ കക്കോൾഡ് ആക്കിയ കഥ College Kumaranum Teachum | Author : Shanu mon   കോളേജ് ടീച്ചറായ തന്റെ ഭാര്യ പ്രീതക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പയ്യനുമായി അവിഹിതം ഉണ്ടെന്ന് നാട്ടിലെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ രഹസ്യമായി പറഞ്ഞത് കേട്ട് മനുരാജ് ആദ്യമൊന്ന് ഞെട്ടി. കാര്യം മനുരാജ് കക്കോൾഡ് ഫാന്റസി ഉള്ളയാൾ ഒക്കെ ആണ്. അത് ഭാര്യയോട് പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അവൾക്ക് ഇത്ര ധൈര്യമുണ്ടെന്ന് […]

Continue reading