യക്ഷയാമം 22 [വിനു വിനീഷ്]

യക്ഷയാമം 22 YakshaYamam Part 22 bY വിനു വിനീഷ് Previous Parts Kok³ WãvXs¸XmsS A]mÄ sI]vS WoI{bkÀ¯nNÄ¡v {loUpÀ¤mtUkn]psX ln£\¯m Hmt^m Wnfngkpw f^n¨p sNm*n^n¡pN]m]n^p¶p. tkUWsNm*v A]mÄ bpaªt¸mapw H^p U]tbm`pw APvWnNm\n¨nÃ. “”At½, tUko, sbm_p¡\w..”” A]mÄ ssNNÄNq¸nsNm*v b_ªp l^o^¯nsâ Hmt^m emP§apw AXÀ¶v kojm³ SpX§n. sskNmsS fmÀ¯mÞ³ BUnb^mlàn]nÂWn¶p]À¶pk¶ APvWn¡v bqÀ®fm]pw C^]m]n. WnfngtW^w sNm*v sk´psk®o_m] fmÀ¯mÞsW H^pWnfngw Pu^n tWm¡nWn¶p. “”Pu^n, Hmt^m KWW¯nWpw […]

Continue reading

യക്ഷയാമം 21 [വിനു വിനീഷ്]

യക്ഷയാമം 21 YakshaYamam Part 21 bY വിനു വിനീഷ് Previous Parts കൈകാലുകൾ തളർന്നുകിടക്കുന്ന ഗൗരി പതിയെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ഹോമകുണ്ഡത്തിന് മുൻപിലുള്ള കളത്തിലേക്കുനോക്കി. മാർത്താണ്ഡൻ കളത്തിലിരിക്കുവാൻ ഗൗരിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. പക്ഷെ ഗൗരി കളത്തിലേക്കുതന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹോമകുണ്ഡത്തിലേക്ക് നെയ്യൊഴിച്ചപ്പോൾ അഗ്നി ആളിക്കത്തി. മാർത്താണ്ഡൻ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ട് അല്പനേരം ഹോമകുണ്ഡത്തിനുമുൻപിൽ ഇരുന്നു. “അമ്മേ, ചുടലഭദ്രേ, എനിക്ക് ശക്തി പകർന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാലും.” കത്തിയെരിയുന്ന അഗ്നിക്കുമുകളിൽ വലതുകൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു. തന്റെ സർവ്വശക്തിയും മാന്ത്രികദണ്ഡിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്ത് ചുടലഭദ്രയുടെ കാൽകീഴിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടായിരുന്നു […]

Continue reading

യക്ഷയാമം 20 [വിനു വിനീഷ്]

യക്ഷയാമം 20 YakshaYamam Part 20 bY വിനു വിനീഷ് Previous Parts   പിന്നിൽ ഇന്നത്തെ രാത്രികഴിഞ്ഞാൽ താൻ സ്വന്തമാക്കാൻപോകുന്ന ഗൗരിയെ ആനന്ദത്തോടെ വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ. എന്നാൽ അനി കാണാത്ത ഒരുമുഖംകൂടെ അയാൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു നിഴൽപോലെ സീതയുടെ രൗദ്രഭാവമണിഞ്ഞ മുഖം. അനി ഗൗരിയെയും കൂട്ടി നെല്ലിക്കുന്ന് എന്ന വനത്തിലേക്ക് നടന്നു. അപ്പൂപ്പൻക്കാവിലെത്തിയപ്പോൾ സച്ചിദാനന്ദനൊപ്പം താനിരുന്ന ശിലയെകണ്ട ഗൗരി ഒരുനിമിഷം നിശ്ചലയായി നിന്നു. “എന്താ, അവിടെ ?.” മുൻപേനടന്ന അനി തിരിഞ്ഞുനിന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. “ഏയ്‌ […]

Continue reading

യക്ഷയാമം 19 [വിനു വിനീഷ്]

യക്ഷയാമം 19 YakshaYamam Part 19 bY വിനു വിനീഷ് Previous Parts   sb«¶v ^m{Snh©m^n]m] kÆm Sn^ptfWn]psX fp³bn`qsX b_¶ptbm]n. “”B^m bn¶nÂ, ?”” Sn^nªptWm¡m³Njn]msS Sn^ptfWn Wn¶p. “”fp¯Èm,…”” bn¶nÂWn¶pw Pu^n]psX knan. “”tR, Pu^ntfmav,”” sb«¶v Sn^nªptWm¡m³ Wn¡pt¼mjm\v Sn^ptfWn¡v A¡m^yw HmÀ½k¶Sv. dÔn¡s¸« Bßmkv GSpkntVW]pw dÔWw tkÀsbXp¯m³ {lfn¡pw. bs£ ASn koj^pSv. Sn^nªptWm¡n]m sI]vSNÀ½§Ä AÀ°fnÃmsS]m]nt¸mNpw. bns¶ f_ns¨m¶pw In´n¨nÃ. Pu^n]psX lÐw bn¶nÂWn¶ptN«n«pw AsSm¶pw kNk¡msS […]

Continue reading

യക്ഷയാമം 18 [വിനു വിനീഷ്]

യക്ഷയാമം 18 YakshaYamam Part 18 bY വിനു വിനീഷ് Previous Parts knKWfm] bmXk^¼n`qsX WX¶pk^nN]m]n^p¶ tPmbn]psX AkhmW ^m{Sn]nt`¡m]n^p¶p Pu^n]psX fWhpfm]n hzbvW¯n GtSmlànF¯nt¨À¶Sv. sWÂk]`nsâ fVy¯n ØnSnsI¿p¶ bXpNqä³ A^]m`nsâ Ipk«n hpµ^n]m] H^p sb¬Np«n Wn¡p¶SpN* tPmbn ssN¿n`pÅ tXmÀ¨v AkapsX fpOt¯¡Xn¨p. fªWn_fpÅ tXmÀ¨nsâ skan¨¯n B sb¬Np«n]psX fpOw Pu^n]psX fWhnt`¡v bSnªp A½p… D_¡¯n Pu^n fpOw CXt¯m«pw k`t¯m«pwsk«n¨p. “”B^m, ´m Cu Ahf]¯v.”” tPmbn]psX […]

Continue reading

യക്ഷയാമം 17 [വിനു വിനീഷ്]

യക്ഷയാമം 17 YakshaYamam Part 17 bY വിനു വിനീഷ് Previous Parts fq¶pSk\ fp§nWnkÀ¶v hvWmWt¯msXm¸w Pu^ns] fWhn h¦Â¸n¨v hmftkU¯ns` NmftUkf{´w 7 Sk\ D^pknXm³ SpX§n. “”Wtfm ePktU Nmf tUkm] {lo hÀÆ KW {bn]m] hÀÆ KW hwtfmiWm] tKym` tKym` {btKym` {btKym`….”” AtShf]w NojvtÈ^n fW]n A½pknsWm¸w D_§pN]m]n^p¶ Pu^n]psX hzbvW¯nt`¡v Wn_bp©n^nSqkn AWn NX¶pk¶p. hoSs] kloN^n¨tbms`… bq¯pSanÀ¯pWn¡p¶ B^mf¯nWpÅn Wn¶psNm*v AWn Pu^ns] fmXnknan¨p. […]

Continue reading

യക്ഷയാമം 16 [വിനു വിനീഷ്]

യക്ഷയാമം 16 YakshaYamam Part 16 bY വിനു വിനീഷ് Previous Parts “”AsS´pbqK, bqKNjnªt¸mÄ hoSs¡´v hwekn¨p.? tImUy¯nWp bp_sf f_ptImUy§apfm]n Pu^n A_n]mWpÅ BNmw£]n ko*pw tImUn¨p. “”tgmZh bqK”” CX_n]hz^¯n h¨nUmWµ³ b_ªp “”tgmZhbqK ?..”” hwl]t¯msX AkÄ ko*pw tImUn¨p. “”BenIm^NÀ½§an k¨v Gäkpw tfmls¸«, Ajp¡m] H^pbqK]m\v ‘tgmZhbqK’ GSv f{´nNWpw sI¿m³ A_¡p¶NÀ½w. ASpsI]v–SpNjnªm emkn]n Culz^sâ CXsbX fq`w frSyp k^nt¡*nk^psf¶v bqÀ® WnÝ]fm\v. “”Aà fmtg, […]

Continue reading

യക്ഷയാമം 15 [വിനു വിനീഷ്]

യക്ഷയാമം 15 YakshaYamam Part 15 bY വിനു വിനീഷ് Previous Parts h¨nUmWµ³ b_ªpWn_p¯n]Spw tQm^fm] CXnt]mXpNqsX NmÀtfQ§Ä C^p*pNqXn. làfm]Nmäv Wn`¯pko\ N^n]n`Nsa Ipäns]Xp¯v b_¶p]À¶p Ipän`pw C^p«pNp¯m³ SpX§n. “”fj, Sm³ sbm]vt¡maq Wfp¡v bns¶ Nm\mw”” At{S]pw b_ªv h¨nUmWµ³ Sn^nªp WX¶p. “”fmtg, H¶pWn¡q, dm¡nNqsX b_ªn«v….”” Pu^n]psX km¡pNsa kNk¡msS A]mÄ kW¯nWpÅnt`¡v HmXn¡]_n. “”tlm, C¿msa´v fWpgyWm, Ct¸mjpw hoS¡v F´p hwekn¨ps]¶_n]m³ NjnªnÃtÃm.”” Wn^mlt]msX AkÄ […]

Continue reading

യക്ഷയാമം 14 [വിനു വിനീഷ്]

യക്ഷയാമം 14 YakshaYamam Part 14 bY വിനു വിനീഷ് Previous Parts Pu^n bphvSN¯nÂWn¶pw Ns®Xp¯v Km`N¯n`qsX bp_t¯¡ptWm¡n. “”CWn AWn kà f{´kmUkpw sI]v–tSm?”” AkÄ hz]w tImUn¨p. Km`N¯n`qsX HjpNns]¯n] NmänWv bm`¸qknsâ PÔfp*m]n^p¶p. sb«¶v bn¶ns`m^p ssN AkapsX ln^hnWphffm]n AÔNm^¯n Wn¶pw {bSy£s¸«p. bSns] B ssNNÄ fpt¶m«v I`n¨p. At¸mjpw Pu^n hoSs]jpSn] k^nNan`m]n^p¶p {l²n¨n^p¶Sv. bSns] B N^§Ä AkapsX tSman bSnªp. DXsW Pu^n Nth^]n […]

Continue reading

യക്ഷയാമം 13 [വിനു വിനീഷ്]

യക്ഷയാമം 13 YakshaYamam Part 13 bY വിനു വിനീഷ് Previous Parts C¶v lnkt£{S¯nÂWn¶pw fX§nk^pt¼mÄ B¯_]n`n^n¡p¶ AWnt]«sW N*p. C¶s`N*t¸mÄ C¶v CknsX Nm¯pWn¡msf¶v b_ªn^p¶p. F´m\v Nm^yw F¶_n]m³ Mm³ At§m«v sI¶ptImUn¨p.”” “”Hmtim, As¸m B tI«Wpw fpOy NTmbm{Sfm\v.”” km]W CX¡pk¨pWnÀ¯n Pu^n hz]w b_ªp. tlgw AkapsX AÚWsfjpSn] fm·njnNÄ ko*pw k^nNant`¡v I`n¨p. “”Ft´m b_]mWps*¶v b_ªn«v AWnt]«³ Np_¨ptW^w fuWw bm`n¨pWn¶p kÃmsS AhzØWm]n^p¶p A]mÄ […]

Continue reading