യക്ഷയാമം 22 [വിനു വിനീഷ്]

Posted by

യക്ഷയാമം 22
YakshaYamam Part 22 bY വിനു വിനീഷ്
Previous Parts


Kok³ WãvXs¸XmsS A]mÄ sI]vS WoI{bkÀ¯nNÄ¡v {loUpÀ¤mtUkn]psX ln£\¯m Hmt^m Wnfngkpw f^n¨p sNm*n^n¡pN]m]n^p¶p.

tkUWsNm*v A]mÄ bpaªt¸mapw H^p U]tbm`pw APvWnNm\n¨nÃ.

“”At½, tUko, sbm_p¡\w..””
A]mÄ ssNNÄNq¸nsNm*v b_ªp
l^o^¯nsâ Hmt^m emP§apw AXÀ¶v kojm³ SpX§n.
sskNmsS fmÀ¯mÞ³ BUnb^mlàn]nÂWn¶p]À¶pk¶ APvWn¡v bqÀ®fm]pw C^]m]n.

WnfngtW^w sNm*v sk´psk®o_m] fmÀ¯mÞsW H^pWnfngw Pu^n tWm¡nWn¶p.

“”Pu^n, Hmt^m KWW¯nWpw H^p `£yfp*v. fmÀ¯mÞ³ BÀÖns¨Xp¯ làn APvWn]nt`¡v AÀ¸n¨psNm*v Wnsâ NÀ½w Wo Wn_tkän. CWn WnW¡v fX§mw.””

Wo`Kzm`]nÂWn¶pwtN« km¡pNapsX b^nlp²n AkapsX irU]¯nt`¡pbSn¨p. ssNNÄ Nq¸nsNm*v Pu^n sSmjp¯pWn¶p.

sskNmsS Kz`n¨pWn¶ {bNmlw A{bSy£fm]tSmsX Pu^n]psX fnjnNan C^p«pN]_n.
S`Ipäp¶tbms` tSm¶n] AkÄ Wn`¯n^p¶p. bs£ sb«¶v AWpeks¸« tdmV£]w
bSns] Aksa bn¶nt`¡v SÅn]n«p.

A¸q¸³¡mkpks^ Nm_n h©^n¨ Sn^ptfWn.
bn¶oXv Nm_ptb£n¨v kW¯n`qsX sWÃnNp¶nt`¡v WX¶p.

“”^mfm, H¶ptkPw km^ym””
C^p* skan¨¯n l¦^³ Sn^ptfWn fp³bn WX¶p.
bn¶nt`¡v tWm¡n] Sn^ptfWn ^mf³ Fs´mtWm¡n]n^n¡p¶Sm\pN*Sv.

“”´m ^mfm..?””
Sn^nªpWn¶v Sn^ptfWn tImUn¨p.

“”fWpgysâ Nm`v AäpNnX¡p¶p.””

“”C¿n§Xv km^ym, A§sW b`Spw CknsX Nm\m³ bäpw.””

AäpNnX¶ Nm`nsW f_nNX¶v ^mf³ fpt¶m«pWX¶p.

fmÀ¯mÞsâ NpXn N* l¦^³Sn^ptfWn At§m«v HmXns¨¶p.

làfm] Nmän D`ªmXn] NpXn`nsâ kmSn`pNÄ AXÀ¶pko\n^p¶p.

ANt¯¡pN]_n] Sn^ptfWn Ipän`pw Nt®mXn¨p.

sk´psk®o_m]n NnX¡p¶ fmÀ¯mÞsW N*Spw Sn^ptfWn bN¨pWn¶p.

bn¶ms` k¶ ^mf³ Ssâ fp*nsâ S`¸pNo_n kXn]n k¨psN«n H^p b´fp*m¡n.

Sq¡pkna¡n Wn¶pw b´¯nWv APvWnsIm^nªp.

Ipän`pw skan¨w b^¶]pXsW Sn^ptfWn ^mfsâ ssN¿nÂWn¶pw b´wkm§n Pu^ns] Sn^ªp.

“”Sn^ptfWn.””
^mf³ knan¨ emPt¯¡v Sn^ptfWn tWm¡n.

Wn`¯v, Pp^pSnskůn WWªpNnX¡p¶ Pu^ns] At±iw Nknan S«nknan¨p.

“”fv…””
Aksam¶pfqapN fm{Stf sI]vsSmÅq.

b´w N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *