ജെസ്സിയുടെ അവിഹിതം 2

Posted by

ജെസ്സിയുടെ അവിഹിതം 2

Jessyude avihitham part 2 bY Rajan

ജെസ്സിയുവിടെ അഹിതം 2 Jessyude avihitham part 2 bY Rajan

Read First Part Jessyude Avihitham CLICK HERE

പശുവിനെ കെട്ടാനായി ജെസ്സി പറമ്പിലേക്കു പോകുന്നതു കണ്ടാണു സണ്ണിയും 23age പറമ്പിലേക്കു ആരും കാണാതെ പോയതു പശുവിനെ കെട്ടിയിട്ടു തിരിഞ്ഞ ജെസ്സി ശൂ ശൂ വിളി കേട്ടൊന്നു നിന്നു അപ്പോഴാണു പാറക്കുഴിയില് നില്ക്കുന്ന സണ്ണിയെ ജെസ്സി കണ്ടതു എന്താണെന്നു കൈകൊണ്ടു ആംഗ്യത്തില് ചോദിച്ച ജെസ്സിയോടു നാക്കു കൂ൪പ്പിച്ചു പുറത്തോട്ടും അകത്തോട്ടും അനക്കി ലിംഗം യോനിയില് കയറിയിറങ്ങുന്നതു പോലെ ജെസ്സിയെ കാണിച്ചു ജെസ്സി ചുണ്ടുകോട്ടി കള്ളദേഷ്യം അഭിനയിച്ചു കാണിച്ചു എന്നിട്ടും സണിക്കു ജെസ്സിയെ ഒന്നു കളിക്കാതെ വിടാ൯ സണ്ണിക്കു കഴിയില്ല സണ്ണി അവനുടുത്തിരുന്ന ലുങ്കി അഴിച്ചു പാറപുറത്തിട്ടു എന്നിട്ടവ൯റ്റെ എട്ട് ഇഞ്ച് നീളവും അതിനൊത്ത വണ്ണവുമുള്ള കുണ്ണ കൈയ്യിലെടുത്തു വാണമടിക്കുന്നതു പോലെ മൂന്നാലു തവണ അടിച്ചു കാണിച്ചു സണ്ണിയുടെ കോലു കണ്ടാല് പിന്നെ ജെസ്സിയെ പിടിച്ചാല് കിട്ടില്ല വ൪ഷങ്ങള്ക്കു മു൯പു കയ്യാല കെട്ടാ൯ വേണ്ടി ജെസ്സിയുടെ അമ്മായിഅപ്പ൯റ്റെ കാലത്തു പറമ്പിലെ പാറപ്പൊട്ടിച്ചെടുത്തപ്പോഴുണ്ടായ കുഴിയാണു പാറക്കുഴി ഇതിനു മു൯പും പലവട്ടം ജെസ്സിയുടെയും മറ്റു പലരുടെയും കള്ളക്കളിക്കു വേദി ആയതാണു ഈ പാറക്കുഴി ജെസ്സി നൈറ്റി മുട്ടിനു മുകളില് പൊക്കികുത്തിക്കൊണ്ടു പാറക്കുഴിയിലേക്കു ഇറങ്ങി സണ്ണിയുടെ അടുത്തേക്കു ചെന്നു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *