ആതിര

Posted by

ആതിര

Aathira bY Mr Dude

Wna]ns` bkn{S K`¯n fp§n WnkÀ¶o_Wm]n fWÊntW]pw l^o^¯nsW]pw lp²fm¡n Cu N¸XkpNan`n^n]v¡pt¼mÄ N¬fp¶n`nt¸mjpw AÑWm\v.. B sPu^kw Wn_ª bp©n^n !
kÃt¸mjpw kn^p¶pk^p¶ ASnTnfm{Sfm]n^p¶q M§Ä¡Ñ³. KoknS {bm^mЧÄs¡m*v NX`pNXt¡*n k¶… KnknS¯n³s_ ^*äw Nq«nfp«n]v¡mWpÅ sWt«m«¯n KoknS¯n³s_ Wn_§amhzUn]v¡pkm³ Njn]msS tbms]m^p hmVp fWpgy K·w.
AÑWpw A½]v¡pw G«Wpsfm¸w S\s`¶ hzÀ¤ekW¯nt`]v¡v Smfhw fm_pt¼msjWn]v¡v HmÀf sk¨n«nÃ. HmÀfNant`]v¡v bn¨ sk¨ WmapNan AÑsW N*SpfnÃ.
Ft¶w Dt®y«tWw WÃtbms` bYn¸n]v¡m³ WÃtbms` kaÀ¯mWpsfms¡]pÅ hzbvW§apfm]n f\`m^\y¯n hz]w D^pNn So^pN]m]n^p¶Ñ³.
AÑsW Nm\mWm]n kmln¸nXn¨ WmapNan`½s]Xp¯p S¶ tcmt«m sWt©mXv tIÀ¯p_§n]t¸mÄ Aѳs_ sW©ns` IqtXäp_§n]Sptbms`…
t`mN¯n³s_ ^*ptNm\n`pÅks^ kn^¯p¼n`qsX AXps¯¯n]v¡p¶ sfmssdÂtcm¬ tN«_nª khvSpSfm{Sfm]n^p¶ Nm`w…
Aѳs_ N¯pw sNm*pk^p¶ tbmÌv–fmtW]pw Nm¯pÅ km^m´y§ans` D½_¸Xn]nt·`pÅ Nm¯n^n¸v A£^s¯]_nª WmÄ fpS¡v SpX§n]Sm\v–.
A£^§an`qsX]m\v AÑsW AXp¯_nªSv.. hwkUn¨Sv..Nq«pNqXn]Sv.. bn\§n]Sv.. C\§n]Sv..
NqsX]pÅkÀ Wm«nt`]v¡v k^pt¼mÄ A]¨pS¶ B¸nan³s_]pw hvt{Xmd_n]psX]pw f\fpÅ sb³hn`n³s_]pw tImt¢äv Wn_¨ PÄcv fn«m]n]psX]pw ØmW¯v AÑsWm¶v k¶n^ps¶¦ns`¶m{Pin¨v knUq^S]nt`]v¡v N®pNa]¨v Nm¯n^p¶ WmapNap*v.
Nmkns` DÕk¯nWv Ipk¶ b«pbmkX]pXp¯v Ns®jpSn sbm«pwsSm«v Aѳs_ k`w N¿n Sq§n WX¡\sf¶pw…
Sfnjv N`À¶ f`]maw kn¡n kn¡n b_]p¶ d`q¬ G«³s_ N¿n Wn¶v b¨ bpÅnNapÅ skap¯ d`q\pw km§n Nq«p¡ms^s]ms¡ Nm\n¡\sf¶pw B{Pin¨n«p*v…
sk_ptSs]¦n`pw hzbvWw N*n«p*v.. Nq«p¡mÀ Ak^psX AÑtWmsXm¸w tbmNp¶Sv Nm\p¶ tW^w.
Sn^n¨pk^mWpÅ Wmapb_ªSpfpS B Wmsa¯pwks^ BNmwgt]msX Nm¯n^p¶Spw.. F]ÀtbmÀ«n Wn¶v bp_t¯]v¡n_§p¶ Aѳ_Xp¡t`]v¡v HmXns]¯pt¼mÄ C^pN¿ms` tNm^ns]Xp¯Spw…
Sn^nsN fX§pw ks^ A½]psX ln£\¯n Wn¶v Nm¯phq£n¨Spw M§apsX Np_p¼pNtamsXm¯pNqXn]Spw..
AkhmWfmWman InÃpkmSn`nW¸p_t¯]v¡v NX¡p¶SnWpfp³bv– NknapNXns¨Xp¯ps¡m*p½ S¶Spw Sn^nsN ko«nt`]v¡pÅ ]m{S]n`pXWoaw N^ªSpw C¶s` Njnª tbms`…
f^wtN_n sb®n Wn¶pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *