ചെറുപ്പത്തിലേ കളികൾ [ SHANU ]

Posted by

ചെറുപ്പത്തിലേ കളികൾ

CHERUPPATHILE KALIKAL BY SHANU

–Fsâ tb^v gmWp H^p AWpekfm\v Mm³ FknsX b_]p¶Sv M§Ä cmfn`n FÃmw H^p S_km«n B\v Njn]p¶Sp MRapsX NpXpwdw F¶p k¨m MmWpw Fsâ D¸]pw D½]pw bns¶ Fsâ ^*p C¯m¯f^uDw bns¶ Fsâ H^p Bân]pDw eÀ¯mkpw bns¶ Ak^psX H^p tfmWpw bns¶ H^p Bân]psX fNapw AkÀ Sfnjv Wm«n B\v AkÀ f¡sa bYn¡m³ tk*n WnÀ¯n]Sm Fsâ Bân]psX fNÄ fpivhnW {bm]w 18 {bm]¯n Nknª kaÀ¨ AkÄ N®³ Wà ewPn B]n^p¶p AkÄ ASyw Wn¶n^p¶ Ø`w Sfnjv Wm«n B]n^p¶p AknsX AkapsX bYn¯w l^n]à ASpNm^\w Aksa tN^a¯n MRapsX NqsX WnÀ¯n bYn¸n¡m³ So^pfmWn¨p MmWpw Akapw Wà {c*vhv B]n^p¶p Mm³ CX¡nsX Aksa b`]nX¯pw sSmZmÃpw bnXn¡Ãpw HsN D*m]n^p¶p bs£ AkÄ¡p ASv sk_pw Nan fm{Sw B]n^p¶p bs£ FWn¡v A§sW AÃm]n^p¶p A§sW sNm¨p NanNÄ sNm*v tbmsN AkapsX fm½³ PÄcn Wn¶pw k¶p ASm]Sv Fsâ D¸msâ AWn]³ Bsa Nm\m³ k`n] ewPn H¶pw Cà bs£ Bsa N*m H^p NÅ In^n D*v ASn B^m]m`pw ko\p tbmNpw. A§tW C^ntN MRapsX ko«n Wn¶pw FÃmk^pw H^p N`ym\¯nWv tbm]n Mm³ f{Uh]n tbm]n^p¶ Nm^\w FWn¡v tbmkm³ bän]nà Mm³ ko«n sI¶t¸mÄ AknsX Fsâ D¸msâ AWn]Wpw bns¶ Akapw AknsX D*m]n^p¶p Mm³ e£\w Njn¨p Fsâ tdmÄ FXp¯p Nan¡m³ bp_t¯¡p C_§n Fsâ Fam¸ ASm]Sv Fsâ D¸msâ AWn]³ NpsX Nan¡m³ NpXn Nan Nm\m³ Akapw AknsX D*m]n^p¶p A§sW Nan Njnªp _Ìv FXp¡m³ C^n¡p¶p hf]w Ft¶mXv Fsâ Fam¸ b_ªp Wo tbm]n ssh¡nÄ FXp¯p sNm*p k^m³ b_ªp Mm³ FXp¯p sNm*p k¶p Mm³ Fam¸tWmXv b_ªp ASnsâ X]À sbm«³ Bs]¶p b_ªp At¸mÄ Fam¸ Ft¶mXv b_ªp ko«n Wn¶p Fam¸sâ tbm¡än Wn¶pw ssbh FXp¯p sNm*p k^m³ b_ªp Mm³ FXp¯p sNmXp¯p F¶n«v Fam¸ tWm¡n]n«v Np_¨p ssbh S¶n«v b_ªp CSn Wn¶pw Wnsâ X]À fmän]n«p NX]n Wn¶pw H^p sbbvhn]pw bns¶ Np_¨p hvWm¡vhv km§n]n«v k^m³ b_ªp ko«n Wn¶pw Np_¨p tbmNm³ D*v bs£ ssh¡nÄ X]À fmäm³ ssbh S¶t¸mÄ Mm³ tbmNmw F¶p So^pfmWn¨p Mm³ tbmNm³ WnÂt¡ Fam¸ b_ªp Zm AkÄ¡p H^p Z]_nfn¡v tkXn¨p sNmXp¡m³ b_ªp Mm³ F{S ssbhsâ tk\w F¶p tImUn¨t¸m Fam¸ b_ªSv tN«v Mm³ A´w kn«p 175 Hs^®w Ctà ASv fSn Mm³ b_ªp ASv CknsX Nn«nà Fam¸: bns¶ FknXm Nn«. Mm³ :ASv Nps_ tbmN\w F¶v Fam¸ :H¶p tbmXm ¹ohv Mm³ WnW¡v X]À fmäm³ ssbh S¶ntÃ. Mm³ fWhnà fWthmsX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *