ഒരു സുന്ദര രാത്രിയിൽ [ഷാനു]

ഒരു സുന്ദര രാത്രിയിൽ Oru Sundara Raathriyil | Author : Shanu ഞാൻ ഷിഹാബ് തൃശൂർ
ജില്ലയിലെ ചാവക്കാട് ആണ് സ്ഥലം 27 വയസ് കൊച്ചിയിൽ ഒരു IT കമ്പനിയിൽ ജോലിചെയ്യുന്നു
  എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അജ്മലിന്റെ കല്യാണത്തിനു പോയതാണു ഞാൻ റിസെപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട്
വൈകിട്ട് 7 മണിക് ചെന്നു ഒരു 9 മണിക് തിരിച്ചു പോരാം എന്നു കരുതിയതാണു പോയത്.
തൃപ്രയാർ ആണ് അജ്മലിന്റെവീട് കല്യാണം ഞായറാഴ്ച്ച ആയതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നേരെ
കൊച്ചിയിലെ […]

Continue reading

ഒരു സുന്ദര രാത്രിയിൽ [ഷാനു]

ഒരു സുന്ദര രാത്രിയിൽ Oru Sundara Raathriyil | Author : Shanu ഞാൻ ഷിഹാബ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാട് ആണ് സ്ഥലം 27 വയസ് കൊച്ചിയിൽ ഒരു IT കമ്പനിയിൽ ജോലിചെയ്യുന്നു   എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അജ്മലിന്റെ കല്യാണത്തിനു പോയതാണു ഞാൻ റിസെപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വൈകിട്ട് 7 മണിക് ചെന്നു ഒരു 9 മണിക് തിരിച്ചു പോരാം എന്നു കരുതിയതാണു പോയത്. തൃപ്രയാർ ആണ് അജ്മലിന്റെവീട് കല്യാണം ഞായറാഴ്ച്ച ആയതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നേരെ കൊച്ചിയിലെ […]

Continue reading

ഏറ്റവും വലിയ ശരി [Shanu]

ഏറ്റവും വലിയ ശരി Ettavum Valiya Shari | Author : Shanu   ആദ്യത്തെ കഥയാണ്,
ഒരുപാട് നാളായി ഇവിടെ കഥകൾ വായിക്കുന്നു. എഴുതണം എന്ന് പലവട്ടം കരുതിയതാണ്. പക്ഷേ
സമയം കിട്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ട് വായന മാത്രമേ നടക്കാറുള്ളു. ഇതൊരു incest കഥയാണ്.
താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കണ്ട. തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ
ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികം വർണിച്ചു എഴുതാൻ ഒന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ ഷാനു 25 വയസ്സ്,
ഇതെന്റെ ജീവിതകഥയാണ്. എന്റെ വീട്ടിൽ ഉമ്മ ഷഹന, […]

Continue reading

ഏറ്റവും വലിയ ശരി [Shanu]

ഏറ്റവും വലിയ ശരി Ettavum Valiya Shari | Author : Shanu   ആദ്യത്തെ കഥയാണ്, ഒരുപാട് നാളായി ഇവിടെ കഥകൾ വായിക്കുന്നു. എഴുതണം എന്ന് പലവട്ടം കരുതിയതാണ്. പക്ഷേ സമയം കിട്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ട് വായന മാത്രമേ നടക്കാറുള്ളു. ഇതൊരു incest കഥയാണ്. താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കണ്ട. തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികം വർണിച്ചു എഴുതാൻ ഒന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ ഷാനു 25 വയസ്സ്, ഇതെന്റെ ജീവിതകഥയാണ്. എന്റെ വീട്ടിൽ ഉമ്മ ഷഹന, […]

Continue reading

ഒരു മഴക്കാലത്ത് [Shanu]

ഒരു മഴക്കാലത്ത് OruMazhakalathu | Author : Shanu   മുഖത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം
വീണപ്പോഴാണ് ഞാൻ എണീറ്റത് , ഓ മഴയാണ് , കുറച്ചു നേരം ആ ചെറു മഴ നനയണമെന്ന് തന്നെ
തോന്നി , അത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള യാത്രക്കാരൊക്കെ അവരുടെ ഷട്ടർ താഴ്ത്തിയപ്പോ ഞാൻ
മാത്രം താഴ്ത്താതെ അതും നനഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു . പിറകിൽ ഇരിക്കുന്ന
ചിലർക്ക് അതിഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും പൊട്ട് പുല്ല് എന്ന് കരുതി അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ
മഴയിൽ മാത്രം […]

Continue reading

ഒരു മഴക്കാലത്ത് [Shanu]

ഒരു മഴക്കാലത്ത് OruMazhakalathu | Author : Shanu   മുഖത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വീണപ്പോഴാണ് ഞാൻ എണീറ്റത് , ഓ മഴയാണ് , കുറച്ചു നേരം ആ ചെറു മഴ നനയണമെന്ന് തന്നെ തോന്നി , അത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള യാത്രക്കാരൊക്കെ അവരുടെ ഷട്ടർ താഴ്ത്തിയപ്പോ ഞാൻ മാത്രം താഴ്ത്താതെ അതും നനഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു . പിറകിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിലർക്ക് അതിഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും പൊട്ട് പുല്ല് എന്ന് കരുതി അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ മഴയിൽ മാത്രം […]

Continue reading

ചെറുപ്പത്തിലേ കളികൾ [ SHANU ]

ചെറുപ്പത്തിലേ കളികൾ CHERUPPATHILE KALIKAL BY SHANU –Fsâ tb^v gmWp H^p AWpekfm\v
Mm³ FknsX b_]p¶Sv M§Ä cmfn`n FÃmw H^p S_km«n B\v Njn]p¶Sp MRapsX NpXpwdw F¶p
k¨m MmWpw Fsâ D¸]pw D½]pw bns¶ Fsâ ^*p C¯m¯f^uDw bns¶ Fsâ H^p Bân]pDw eÀ¯mkpw
bns¶ Ak^psX H^p tfmWpw bns¶ H^p Bân]psX fNapw AkÀ Sfnjv Wm«n B\v AkÀ f¡sa
bYn¡m³ tk*n WnÀ¯n]Sm […]

Continue reading

ചെറുപ്പത്തിലേ കളികൾ [ SHANU ]

ചെറുപ്പത്തിലേ കളികൾ CHERUPPATHILE KALIKAL BY SHANU –Fsâ tb^v gmWp H^p AWpekfm\v Mm³ FknsX b_]p¶Sv M§Ä cmfn`n FÃmw H^p S_km«n B\v Njn]p¶Sp MRapsX NpXpwdw F¶p k¨m MmWpw Fsâ D¸]pw D½]pw bns¶ Fsâ ^*p C¯m¯f^uDw bns¶ Fsâ H^p Bân]pDw eÀ¯mkpw bns¶ Ak^psX H^p tfmWpw bns¶ H^p Bân]psX fNapw AkÀ Sfnjv Wm«n B\v AkÀ f¡sa bYn¡m³ tk*n WnÀ¯n]Sm […]

Continue reading

പ്ലസ് ടു ഡയറീസ് 2

പ്ലസ് ടു ഡയറീസ് 2 ചടയൻ തന്ന പണി. ഒന്നാം ഭാഗം Plus Two Dairies Kambikatha
bY:ShAnU      എടാ… നേരം എത്രയായീന്നാ വിചാരം, എന്തൊരു ഉറക്കമാണിത് , എണീക്കെടാ …..
” വാതിൽ കൊട്ടി ഉമ്മാ വിളിച്ചു . “ദാ എണീക്കുകയായി …. ” അഴിഞ്ഞു പോയ മുണ്ടുടുത്ത്
കൊണ്ട് ഉറക്ക ചടവിൽ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു . “വേഗം എണീറ്റ് കുളിക്ക് … ചോറ് വിളമ്പി
വെച്ചിട്ടുണ്ട് ” ഉമ്മ അതും പറഞ്ഞു […]

Continue reading

പ്ലസ് ടു ഡയറീസ് 2

പ്ലസ് ടു ഡയറീസ് 2 ചടയൻ തന്ന പണി. ഒന്നാം ഭാഗം Plus Two Dairies Kambikatha bY:ShAnU      എടാ… നേരം എത്രയായീന്നാ വിചാരം, എന്തൊരു ഉറക്കമാണിത് , എണീക്കെടാ ….. ” വാതിൽ കൊട്ടി ഉമ്മാ വിളിച്ചു . “ദാ എണീക്കുകയായി …. ” അഴിഞ്ഞു പോയ മുണ്ടുടുത്ത് കൊണ്ട് ഉറക്ക ചടവിൽ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു . “വേഗം എണീറ്റ് കുളിക്ക് … ചോറ് വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ” ഉമ്മ അതും പറഞ്ഞു […]

Continue reading