ലേഡീസ്ഹോസ്റ്റല്‍ 1 [ MAL-WRITER ]

Posted by

ലേഡീസ്ഹോസ്റ്റല്‍ – 1 

LADIES HOSTEL BY MALAYALAM WRITER

Hm .. C{S ^mkns` Ss¶ .. F§sW]m Cu S\p¯skůn Npan¡ … 🙁 Cu fj¡m`¯v FWn¡v k¿ Cu S\p¯ skÅw tNm^nNpan¡m³ .. H¶pw NqXn Ip^p*v NqXn NnX¡m³ tSm¶p¶p … F§sW]m H¶v NnX¡ CWn]pw .. Np_¨p Wmat¯¡v … F¦n`pw .. ko«n Wn¶pwfm_n WnÂt¡* Unkhw Asà C¶v … B Nm^yw HmÀ¡pt¼mÄ .. ht´mgkpw tSm¶p¶pXv .. h¦Xkpw tSm¶p¶pXv .. C¶v SpX§n Aѳ / A½AXp¯nÃmsS Ak^psX .. N®n sbXmsS Uqs^ H^pX¯v– Mm³ Kokn¡m³SpX§pktà .. F{S Wmam]n C§sW H^p Unkhw Mm³ sNmSn¡p¶p Nq«pNms^ms¡B]n«v N_§mWpw Fsâ H^p t`mN¯v kÀ\l`ewtbms` b_¡mWpw F{St¯maw sNmSn]m]n F¶vFWn¡tà A_n]q .. Mm³ C¶v k`n] Np«n B]n«p timÌÂ`n Wn¶v bYn¡m³ tbmNpktà … C§sW FÃmw Bt`mIn¨p .. foWm£n … Ø`Nm` tdmVfnÃmsS Wn¶p ..

F´m Np«ns] .. Wo F´m sI¿t\ AknsX .. FsâNp«n Npan¨p tkPw km^y .. Wfp¡v A¼`¯n tbmtk*Stà .. WsÃm^p Unkhm]n«v fXn bnXn¨p Wn¡msS Fsâ Np«ns] … Wo C§Xv tkPw km Fsâ tfmsa …

dm{SqfnWv AXp¯v Wn¶pw A½]psX knan tN«m×oWm£n Sm³ Wn¡p¶ CXw GSm F¶v .. fWhn`m¡n D\À¶p F\oäSv … Vm Ct¸mÄ So^pw As½y .. foWm£n¡v hvtWiw NqXpt¼mÄ … A½s] .. AkÄNp_¨p sNm©n¨p As½y F¶m]n^p¶p knan¨n^p¶Sv– …

F¶m tkPw km Fsâ Np«ns] … Mm³ s_ZnB]n«p F{S tW^m]n F¶_nt]m WnW¡v … Wo F´ym Cu sI¿t\ AknsX

As½y Wà S\p¸p*v skůnWp … Mm³ sUk^p¶p Mm³ A½y tbm .. hwhm^n¨p Wn¡ym¨ .. Fsâ Npan CWn]pw WX¡nÃymt«m

Fsâ Np«n NpantImapt«m …. A½ AÑWv Im]sNmXp¯n«p Nm¯p Wn¡mw Fsâ Np«ns] …

Hm .. Cu A½ysX Nm^yw … tlm F´m Fsâ Nrgv\m .. hzbvWw N*p Wn¶p … {ZÊv– Ajn¡m³ ks^ f_¶n^n¡p¶p ..

foWm£n .. Sm³ C«n^n¡p¶ Ip^nUmÀ bSns]Ajn¡m³ SpX§n … Ssâ fp¶ns` N®mXn]n tWm¡n {ZÊv– Ajn¡pN F¶Sv H^p lo`w B]n^n¡p¶p … Ssâ b¯mw ¢mÊn AXp¯n^n¡p¶cm¯n½ Ssâ l^o^s¯ bän kÀ®n¨ Unkhw SpX§n foWm£n hz´w l^o^w BhzUn¡pN F¶Sv lo`w B¡n]n]n«p Ct¸mÄ kÀg§Ä B]n .. Hm AkÄ¡p H^p Wm\kpfnÃmsS … Fsâ SpX]n ssN sNm*v D^¨Unkhw … Fsâ l^o^w kn_¨Spw .. ASv {l²n¨ _oW Xo¨À Ss¶ bnXn¨p FjpsªÂ¸n¨pWnÀ¯n]Spw FÃmw C¶s` Njnª tbms` foWm£n fWÊn NX¶p k¶p . N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *