പ്രാരാബ്ധം മത്തായിയും പഠിപ്പിസ്റ് ഇന്ദുവും 4

Posted by

പ്രാരാബ്ധം മത്തായിയും പഠിപ്പിസ്റ് ഇന്ദുവും 4

Prarabdham Mathayiyum Padippistu enthuvum part 4

By PADIPPIST KUTTAN (പഠിപ്പിസ്റ്റ് കുട്ടൻ)

Previous Parts

 

 

Np_n¸v:

{bn] km]W¡mÀ¡v…..

Cu NT]psX BUy emP§Ä km]n¡m¯ {bn] km]W¡mÀ NTmPSn fWÊn`m¡pkm³ tk*n fp³ emP§Ä km]n¡\w F¶v AeyÀSTn¡p¶p…..

emPw:1

kmSn Sp_¶t¸mÄ ASm Fsâ Cµp¡p«n fp³bnÂ…..
Mm³ tkPw CµpknsW tNän kmSn AX¨p..
Fsâ ht´mg¯nWv ASn^pNÄ CÃm]n^p¶p…..

Akav N«n`n tbm]n C^p¶p….
Mm³ At¸mjpw kmSn`n Im^n Wn¶p knlzhn¡mWmNmsS…..

Cµp: Dw…F´m tWm¡ps¶??

Mm³:Ip½m-!
H¶v In^n¨p….

Mm³: tfmav Ct§m«v k^p¶Sv Bs^¦n`pw Nt*m??

Cµp:CÃ……N*nÃm¶p tSm¶p¶p…

Mm³:h-vNqan B^pw CÃm]n^pt¶m???

Cµp: CÃ….FN-vhv{Xm ¢mÊv DaakÀ fm{Stf DÅq….
NqXmsS C¶v Hmcohv fm{Sftà DÅq…lWn]mjvI AsÃ…??

Mm³: Biv l^n]m……l^n]m..
Wnsâ Xo¨_pw Nq«pNm^pw??…Ak^p tbmt]m??

Cµp: Fs¶ ko«n Wn¶pw knan¡m³ k^pw F¶v b_ªt¸mÄ…Nq«pNmÀ dhv tN_n tbm]n…bt£ Xo¨À Nq«v Wn¡mw F¶v b_ªp….Mm³ knIm^n¨p Culz^m….- sb«q¶v…..

Mm³: At¿m- F¶n«v…..

Cµp: Mm³ b_ªp…tk* Xo¨À ko«n Wn¶v k^pt¼mÄ Smfhn¡pw F¶v b_ªp….bt£ Xo¨À h½Sn¨nÃ…
Xo¨À Nq«v Wn¡mw….Xo¨_nsâ koXv tbmNp¶ kjn¡m\v…. tfmÄsX k*n k^pt¼mÄ…kjn]n C_¡n]m fSn]mNpw Fs¶ms¡ b_ªp….
Mm³ b_ªp fn¡km_pw ssd¡n BNpw ko«n Wn¶pw k^p¶Sv……ASv sNm*v Xo¨À tbm]vsNmÅm³ b_ªp….AkhmWw Aks^ Mm³ H^p N\¡nWv b_ª]¨p…

Mm³:Ak^p tbmt]m??D_¸mt\m??

Cµp:tbm]n tbm]n-! Ak^p dhv tN_n tbm]n… tbmNpt¼mÄ Ft¶mXv skan]n Wn¡msS ¢mÊn tN_n C^n¡m³ b_ªp….
Mm³ HmsN F¶v b_ªp ¢mÊn tbm]n C^p¶p…Ak^p tbm]n«v….{Pu*v kjn Ct§m«v tN_n…..

Mm³: imkq..Blzmhfm]n…
Mm³ sWXpkoÀ¸n«p….

CsSms¡ b_]pt¼mÄ AkapsX fpOw Mm³ tWm¡n….AkÄ¡v C¶s` tcm\n`qsX b_ª e]w H¶pw fpO¯nÃ….Akav Nqht`m¶pw CÃmsS Nm`nt·Â Nm`p tNän sk¨v C^n¡p¶p….

Fs´ms¡ b_ªm`pw Bt\m^p¯³sä fp_n]n Hä¡v k¶v C^n¡m³ AkÄ¡v tbXn tSm¶p¶ntÃ….?? Mm³ In´n¨p…
hwPSn C¶s` Mm³ k^m³ b_ªSm\v……
dÊn N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *