അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും ( ഭാഗം 6)

Posted by

അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 6

Ammuvum Reshmayum Pinne Njaanum Part 6 bY Pooja | Previous Parts

Np_¨v Njnªt¸mÄ htKgv N®v Sp_¶v tWm¡n]t¸mÄ A½p Ssâ sW©n S` sk¨v D_§p¶p .. Ak³ bSps¡ A½pknsW sdZn NnX¯n]Spw Akapw N®v Sp_¶p .. Ak^psX N®pNÄ b^hvb^w Nq«nfp«n .. htKgv A½pknsW sN«nbnXn¨v AkapsX hnµq^w C« sWän]n AfÀ¯n Ipwdn¨p.. AkÄ tImUn¨p htK«Wv hpOnt¨m .. htKgv b_ªp Dw. W¶m]n hpOn¨p .AkÄ Aksâ sW©ns` t^mf§Ä ¡nX]n AkapsX frUp`fm] kn^`pNÄ sNm*v St`mXnsNm*v b_ªp .. ^tftg«Wv tbm`pw CSptbms` H¶pw H^n¡`pw hpOn¨n«p*mknà .. Ak³ Aksa S¶nt`]v¡v tIÀ¯v bnXn¨p ko*pw AkapsX N®n D½ sk¨p ..A½p ko*pw tImUn¨p .. tks_^p sb®v htK«sâ KoknS¯nt`]v¡v k^pt¼mÄ Fs¶ tks*¶v k]v¡ptfm ?? Ak³ AkapsX fpOw Ssâ fpOt¯m«v tIÀ¯v bnXn¨v b_ªp .. Wo FWn¡v DÅt¸mÄ F´nWm tks_ H^p sb®v ???.

AkÄ NphrSn B]n«v tImUn¨p B hpKmSs] N*v skÅfn_¡p¶Sv N*tÃm ?? F´m Aksa sI¿m³ sNmSn]pt*m ??

htKgv sI_pSm]n«v H¶v sM«n ..
“”ti As§sW H¶pw CÃ Mm³ H¶v sk_psS tWm¡n]tS]pÅq ..”” Ak³ Hjnªv fm_n ..

“”Dw FWn¡_n]mw Cu Np_p¼sâ tWm«w … FSv sb®nsW]pw PÀen\n]m¡p¶ Cu NÅ tWm«w ..Fsâ Np_p¼Wv Cãs¸«sSÃmw Mm³ l^n]m¡n S^mw .. “” bs£ Fs¶ Ct«¨v tbmNnà F¶v FWn¡v km¡v S^\w .. CSv tN«Spw htKgv Wv fWÊn H^p `Zp sbm«n .. Ak³ AktamXv tImUn¨p ASv F§sW Wo l^n]m¡pw ..? AsSms¡ Mm³ l^n]m¡pw .. Aksa W½psX NnX¸_]n DXp Sp\n tbm`pw CÃmsS tI«sâ Cu Np®]pw km]n`n«v AkÄ NnX¡pw tWm¡nt¡m ??.. H^p Wnfngw Ak³ hpKmS]ms\¶v HmÀ¯v A½pknsW C_p¡n bnXn¨v D½k¨p .. AkÄ b_ªp C{S]v¡pw Cãfmt\m Aksa ?? Mm³ b_ªp H^p {bmknlyw FWn¡v Aksa Nan¡\w F¶v D*v .. H^p {bmknlyw fm{Sw ASv fSn .. ASn NqXpS H¶pw tk* … A½p Fjpt¶äv S` fpXn km^n Ipän .. Cu A½p DÅt¸mÄ tI«³ H¶psNm*pw tbXn¡* .. Mm³ l^n]m¡n S^mw .. F¶n«v AkÄ hf]w tWm¡n At¿m hf]w 4:30 BNm_m]n ^tftg«³ Fjpt¶äm {blvWfmNpw.
htK«³ Ct¸m tbm ….
htKgv b_ªp Mm³ H^p Nm^yw sI¿mw ^tfgnsW thmcm]n Wn¶v FXp¯v Cu sdZn NnX¯mw .. Wo C§sW Ss¶ NnX¶m fSn . bäpsf¦n Aksâ Np® H¶v ssN sNm*v AXn¨v Aksâ bm`v Wnsâ tUi¯v Hjn¨v CXv … Ak³ D\^ptdmÄ AkWv hwl]w k^nÃm … AkÄ fqan “”Dw “”
b_ªSptbms` ^tfgnsW Mm³ bSps¡ sbm¡ns]Xp¯v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *