സ്വന്തം ഭാഗം 5 [മനു]

Posted by

സ്വന്തം 5   [ ലാളന ന്യൂവെര്‍ഷന്‍ – മനു ]

Swantham Part 5  BY MANU | LALANA RELOADED

CLICK HERE TO READ THIS STORY PREVIOUS PART

e£\w Njn¨v, FÃm^pw NqXn kÀ¯fmWkpw b_ªn^p¶v tW^w tbm]S_nªnÃ. tI¨n]psX ¢mhns` kntlg§Ä Hs¡ tN«n^p¶p f\n GSm*v bSnsWm¶m]n.

“”fmaq, Np«m, Xn kn s]ms¡ N*Sp fSn.. ^*mapw tbm]n NnX¡v–“” Npª Xn kn Hmcv– sI]vSn«v F\oäp.

“”sbs®, Ak³s_ tUi¯p N]_n f_n]^pSv ^*p fq¶p Unkht¯¡v.. N®Wp k¿m¯Sv B\v.. AtSmÀ½ tk\w..””

F³s_ N¿pw bnXn¨p Sn^nsN _qfnt`¡v WX¡p¶ tI¨ns] tWm¡n Npª b_ªp.

“”Bt\m.. sl^n¡pw?”” tI¨n Npªs] tWm¡n Nan]m¡pw tbms` In^n¨p.

“”sN«n¨p knXm_m]n sb®n³s_ Nan N*ntÃ..”” Npª In^n¨pw sNm*v tUgyw Nm\n¨p.

“”ii.. PpZvssWäv Npªm.. “” Mm³ Npªs] tWm¡n bp©n^n¨pw sNm*v _qfnt`¡v N]_n. tI¨n tZmÀ AX¨p k¶p.

“”tI¨n¡v D_¡w k^p¶ntÃ.. Mm³ H¶p fpOw Hs¡ NjpNn k^mw..”” Mm³ dm{Sqfns`¡v N]_n.

N¿pw fpOsfms¡ NjpNn k¶t¸mtj¡pw tI¨n sdZv S«n kn^n¡p¶p.

“”Mm³ sI]vtSmamw tI¨o.. tI¨n dm{Sqfn tbm]n km..”” Mm³ tI¨n]psX N¿n Wn¶pw goäv tfXn¨p.

“”Wà Np«n..”” tI¨n F³s_ Nknan H^p WpÅv S¶n«v sgÂcv Sp_¶p

“”tks_ {ZÊv– CWn F´nWm tI¨o.. C«n^n¡p¶ Ip^nUmÀ sskNn«v k¶p fmän]Stà DÅq..”” fmaptI¨n CXm³ tks_ {ZÊv– FXp¡p¶Sv N*p Mm³ Sn^¡n.

“”CSp kÃm¯ C_p¡kpw AhzØS]pfmXm.. sI_n] H^p ssWän FXp¡mw As¸m Wà {co B]n NnX¡ntÃ.. hpOw B]n D_§mw..”” Fs¶ tWm¡n fµihn¨n«v tI¨n Wà Ipk¶ H^p ssWän]pw FXp¯p dm{Sqfn N]_n.

Mm³ sdZv W¶m]n kn^n¨n«v F³s_ dpN-vhv Hs¡ FXp¯v AXp¡n sk¨p.

“”N®m, H¶n§p kt¶..””

“”F´m tI¨o.. “” Mm³ dm{Sqw tZmÀ Sp_¶p tWm¡pt¼m tI¨n tXmbv– Du^ns]Xp¡p¶SnWnX]n ASp S`]n`pw fpXn]n`pw B]n Np^p§n A§nsW Wn¡p¶p.

Mm³ HmXn AXp¯psI¶v ASp k`n¨p tfÂtbm«p N]äm³ tWm¡n.

“”Cu tI¨n]psX {ZÊv– FÃmw Fs´m^p ssXäm\v..”” Mm³ tI¨n]psX bn¶nt`¡v N]_n Wn¶v H^p N\¡nWv ASp k`n¨q^n FXp¯p.

“”tim.. Sm¦vhv Np«m.. {ZÊv– FÃmw Ìn¨v Ca¡n koSn Nq«n¡\w.. FÃmw sI_pSm]n..”” tI¨n ssWän FXp¯n«p sNm*v b_ªp.

“”tXm¸n§p Sm Np«m.. Mm³ AS§v fX¡n sk¡mw..”” tI¨n F³s_ tWs^ Sn^nªp Wn¶p tImUn¨p.

“”CSp ssWän AÃtÃm tI¨o.. N*n«v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *