കാറ്റു പറഞ്ഞ കഥ 1

Posted by

കാറ്റു പറഞ്ഞ കഥ 01

Kaattu Paranja Kadha Part 1 bY Hari

 

sSäm\p sI¿p¶Sv F¶v W¶m]n A_n]mw .

FÃmw Njnªn«v Cu t`mNt¯mXv knan¨p b_]p¶Sv kas^ k`n] sSäm\p….

ASv sNm*v Ss¶ Mm³ ]TmÀ° tb^pNÄ fmän B\v Cu NT]n b_]p¶Sv …

Wn§Ä FÃm^pw FjpSp¶ NTNÄ km]n¨n«p , Wn§av¡v km]n¡m³ Fs´¦n`pw S^t* F¶ In´ Fs¶ CSv FjpSpkm³ {b]^n¸n¡p¶pSv .

Fsâ tb^v i^n,
Ct¸mÄ k]Êv :27
Hä fN³ B\v
Ct¸mÄ tKm`n : WnÊm³ tfmt«mjvhn hÀkohv fmtWKÀ B\v.
tKm`n Ø`w : Updm]v
Np_¨p Nm`w fp³bv WX¶ hwekw Bs\¦n`pw f_¡m³ bäm¯Sv sNm*v Ct¸mjpw FWn¡nsSm^p Unkhkpw bq¡p¶ Wo`¡p_nªn B\v

Bs^s]¦n`pw Nan¡\w F¶v knIm^n¨p fq¯p WX¡p¶ Nm`wsSm«v fWÊn bSnª H^p fpOfp*v ,

“”^mKnt¨¨n “”

Mm³ F©nWo]_nwPv bYn¡p¶ Nm`¯m\v , Fsâ A¸¨n]psX fN³ Un`otb«³ tI¨ns] N`ym\w Njn¡p¶Sv . Un`otb«³ Updm]n B\v tKm`n .

N`ym\¯n^¡nWnX]nÂsb«p Mm³ tI¨ns] A¶v sl^n¡pw N*nà .

A¸p_s¯ ko«ns` s]tlmUm½ A½t]mXv sSmjp¯n C^p¶p b_]p¶Sv Mm³ tN«p .

“”W½psX Cu AXp¯v k¶Sn Gäkpw hpµ^n Un`obnsâ sb®m\v , F´m Iµw , Wà kn^nkpw “”

Nan¡m³ {Pu*n tbm]m AknsX, A¼`¯n tbm]m AknsX, FknsX B\p§Ä NqXpt¶m ..AknsX Hs¡ hwhm^ kng]w ^mKn tI¨n B\v, F¶m Mm³ H«p N*n«pw CÃ…

Fsâ AÑsâ sb§apsX fN³ B\v Un`obv, Aѳ B\v Cu N`ym\¯nWv fp³ssN FXp¯p FÃmw WX¯n]Sv , A¶v fpSt` Mm³ ^mKnt¨¨ns] bän tNÄ¡p¶p*v .

A§sW B Abvh^hnsW Nm\m³ DÅ Akh^w B\v Ct¸mÄ k¶n^n¡p¶Sv .

hf]w GNtUlw sskNpt¶^w A©pf\n B]n Nm\pw,AÑWv Nrgn b\n DÅSv sNm*v , Nps_ bmXw D*v M§Ä¡v, AsSms¡ tWm¡n WX¯p¶SnWv tk*n bmX¯nsâ WXp¡m\v koXv,

sf]n³ t_mZn Wn¶pw A©Xn koSn]n H^p WmWq_p foäÀ Woa¯n DÅ t_mZn NqsX B\v ko«nt`¡p F¯ns¸XpN .

hq^y³DUn¡pt¼mÄ koXnsâ fp³ kmSn`n NqsX A^n¨n_§p¶ Nn^\§Ä bn³kmSn`n NqsX C_§n tbmNpw, AhvSf]kpw ASptbms` bn³kmSn`n NqsX k¶p fp³kmSn`n NqsX C_§n tbmNpw . D\¡ sWÃnsâ f\kpw tb_n k^p¶ Nnj¡³ Nmäp ko«nt`¡p HjpNns]¯pw.

N`ym\w Njnªp fq¶mw Unkhw B\v F¶v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *