ലെസ്ബിയൻ കൊച്ചമ്മമാർ [Murukan]

Posted by

ലെസ്ബിയൻ കൊച്ചമ്മമാർ

Lesbian Kochammamaar bY Murukan

fp^pN³ Wcohm doPw k]Êv Wm¸¯n^*pNm^n]m] sNm¨n]ns` A_n]s¸Xp¶ dnhnWÊpNm^n Nm\m³ huµ^yfpÅ SXn¨v sNmjp¯v Wn¡p¶ sW]v fpän Wn¡p¶ fm¸nas¸®v
fq¶v kÀgw sNm*m\v Wcoh C{S]VnNw kaÀ¶Sv NmjvI]n KzÃ_n tNmtaKv cmg³ shâÀ dyq«n bmÀ`À
F¶n§sW H^p bmXv ØmbW§Ä Wcoh]psX tb^n Ds*¦n`pw
Wcoh]psX sf]n³ dnhvWÊv sb¬N¨kXfm]n^p¶p
sNm¨n]ns` finam sh{N«_n NqXn]m\v Wcohm doPw
Wcoh]pw FsSm^p ØmbWkpw {bkÀ¯n¡p¶Sv sb¬ hpµ^nNÄ¡v tk*n]m\v
dyq«n bmÀ`_n`pw KzÃ_n]n`pw cmg³ shâ_n`psfÃmw WÃ HD tNf_NÄ OXn¸n¨n^n¡p¶p
b^¨ohn§nWv k^p¶ hpµ^nNapsX tcmt«mhv tNf_]n H¸ns]Xp¯v
Ak^_n]msS Ss¶ sNm¨n]ns`]pw fäpw h¼¶^m] s`hvdn]³ sNm¨½fm^m] b\¨m¡pNÄ¡v Aks^ N¨kXfp_¸n¨v kn¸W WX¯p¶p
sNm¨n]ns` Ss¶ C^pbtSmaw k^p¶ sNm¨½fm^psX s`hvdn]³ ss`PnwN hpO§apsX NXnªm¬ Wcohm doP¯nsâ ssNNan`m\v
Ck^n BÀs¡¦n`pw Ck^ns`m^mapsX fNsa b®m³ Sm`v¸^yfps*¦n Wcohs] knk^f_n]n¡pw F¶n«v Wcoh Ss¶ ASnWpÅ huN^yw AkÀ¡v H^p¡ns¡mXp¡pw ASnWpw Wcoh `£§Ä F®n km§pw
bns¶ hz´w fNsa b®m³ B{Pin¨p WX¡p¶ sNm¨½fm^pw Wcoh]psX A^nNns`¯n Nm^y§Ä tdmVn¸n¡pw
Wcoh f½nfmÀ bs®m³ B{Pin¨p WX¡p¶ hpµ^nNam] sb¬f¡sa kloN^n¡m³ {lfn¡p¶p
Wcoh]psX km¡pNÄ AkÀ Wn^hn¨m Ak^psX A½fm^psX him]t¯msX Aks^ bnXn¨v sNm*v tbm]n Nm«nWpÅn`pÅ Ssâ Émkv iuhn sNm*v tbm]n bmÀ¸n¡p¶p
Wcoh]psX Émkv iuhnsâ bqÀ® Wn]{´\w ^mVmf\n F¶ Wm¸SpNm^n]m] bj] b«ma KokW¡m^n¡m]n^p¶p
tIm^ N*v A_¸v SoÀ¶ ASn {Nq^]m] ^mVmf\ns] hÀ¡mÀ l¼at¯¡mÄ C^«n SpN HmcÀ sI]vS sNm*m\v Wcoh doPw Ssâ Émkv iuhn Wn]fn¨n^n¡p¶Sv
^mVmf\n]psX Émkv {X]nWnwPv Njnªm hz´w f½nfmÀ¡v fp¶nÂ
AkÀ AXnfNsat¸ms` NnX¶v sNmXp¡pw
CSnWpw Ak^psX N¿n Wn¶v `£§am\v Wcoh FjpSn km§p¶Sv
^mkns` F«p f\n]m]n«pw Fjpt¶Â¡msS N«n`n Sn^nªpw f_nªpw NnX¡p¶SnWnX]n`m\v Ssâ tcm¬ sdÃXn¡p¶Sv Wcoh tNÄ¡pWSv
ssWhm] Ipk¶ Wn_¯n fp«v ks^ C_¡fpÅ ssWän¡p Smsj Wcoh]psX sb^p¯ fp`NÄ Sp_n¨p Wn¡p¶p Wcoh]psX NqÀ¯ I´nNÄ BWs¡m¼v tbms` kaªv Wn¡p¶p
k®fpÅ SpX¡m¼pNÄ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *