എന്റെ ഹൂറി ഭാര്യ 1

Posted by

എന്റെ ഹൂറി ഭാര്യ 1

Ente Hoory Bharya Part 1 bY Riz K

Mm³ _nhv–km³ 33 k]hp tNmjnt¡mXv B\v koXv NÃn]m\w Njn¨n«p 6 kÀgw B]n em^y cho` 28 H^p tfm³ D*v 5k]hp. WÃ^oSn]n shN-vhv BhzUn¡p¶ BÄ B\v M³ fp³bv Upssd]n B]n^p¶p AknsX FWn¡v ^*pw hpir¯p¡Ä D*v s_Kn bns¶ AWhv s_Kn sNm¨n B\v 36 k]hv AWhv 21 Ak³ Nmh_tPmZv B\v M§Ä H^p cv`män B\v Smfhn¨n^p¶Sv CX¡v M§Ä fÊmKv bmÀ`_n tbmNpw AknsX Wà I^¡pNsa Nn«pw AWhv Zohâv B]n^p¶p bmkw b¿³ Wà hpµ^³ sI¡³ B\v Ak³ skap¯p sf`nªp bq¨¡®pw Wà cnPÀ B\v r`gln N_p¯n«m\v Ak³ tdmZndn`vZnRv Hs¡ D*v H^p Unkhw cv`män s_Kn Aksâ sskcv– _oW]pfm]n koZnt]m NmÄ sI]pt¼mÄ M§sa b^nI]s¸Xp¯n AkÄ Wà I^¡m\v NmÄ N«m¡n]t¸mÄ AWhv tImUn¨p s_Knt]«Wv sskcnsW sNm*pk¶qsX CknsX fÊmKv bm^v`_n`v sk_psS b\w sNmXp¡t\m F¶v
s_Kn Sfml¡v b_ªp :F¶n«p tk\w WnW¡pw _nhv–kmWpw Aksa tWm¡n skÅfn_¡m³ AtÃ…
AWhv :At¿m Fs¶ tbXnt¡* C¡s] {l²n¨m fSn..
Ign: Hm WnW¡v bns¶ hmUWw CÃtÃm tbmXm.. M³ kà cn`nbntWm.s]]pw tWm¡nt¡mamw…
s_Kn : iii F{S Unkhw N¬t{XmÄ sI¿pw F¶v ssUk¯nW_n]mw bns¶ FWn¡v Nn«mSmkpw…
M³ : Hm W½am]n«p At§m«p tbmknà Aksa {l²nImfSn

B hwhm^w A§sW So_v¶p Np_¨p Unkhw Njnªt¸mÄ M³ H^p sf]n A]¡m³ s_Kn]psX `mbv FXp¯p Ak³ bp_¯p tbm]n^p¶p ASn sk_psS tWm¡n]t¸mÄ H^p tcmÄZÀ N*p cmfn`n bnNv M³ _oWs] Nm\mt`m N^pSn Hm¸¬ I]vSp At¸mÄ Nps_ cmfn`n bnNv N*p _oW Wà I^¡m\v C^pWn_w Wà tg¸v 343034sshhv D*mkpw Wà tchv N«v– Nmfw N¯p¶ N®pNÄ fru N*m`pw H^p km\w sNmXp¡pw M³ ASn tks_ tcmÄZÀ N*p ASv Hm¸¬ B¡n]t¸mÄ sM«ntbm]n _oW]psX shN-vhn tcmt«mhv BsN N¬t{XmÄ tbmNpw ko*pw Sn^ªt¸mÄ s_Kn]pw tks_ Hm^v{c*pw WXpkn _oW]pw C^n¡p¶ bnNv AkÄ H^p t`mPv– äo gÀ«v– fm{Sw SpX Nm\mw Fsâ DÅp bnXªp sb«¶v s_Kn N]_nk¶p M³ tcmÄZÀ t¢mhv sI]vSp d«v Ak³ N*p M³ F´m Nm\ps¶ F¶v
H¶pw A_n]m¯ tbms` hwhm^n¨p M³ `mbv AkWp sNmXp¯p Ak³ bp_¯p tbm]n AWhnWv A¶v ssWäv– Zyq«n B\v M³ `okv B]n^p¶p sskNpt¶^w s_Kn H^p tdm«n`pw sNm*pk¶p FWn¡v tchv sI¿m³ H^p fXn D*m]n^p ^s*®w AXn¨t¸mÄ Ak³ tImUn¨p, “”””Wo `m¸n`pÅ tcmt«mhv N*p AtÔ.

Mm³: thm_n, sk_psS tWm¡n]Sm. Wo H¶pw N^pS^pSv.
s_Kn: G]v– tWm t{bm»w. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *