രതിലയം 17 [ഉണ്ണി]

Posted by

രതി ലയം 17

Rathilayam Part 17 bY Unni  | Previous Part

Hmcohn sk¨p AWn WfnSs] thmW ¡v b^nI]s¸Xp¯n…

CSv WfnS F³s_ sskcm\v…. M§Ä C¶v NqXnt] CknsX HÅp…

Hm im]v Mm³ thmW… AWn`nWv bN^w CkntX]v¡v k¶Sm…

im]v F¶v WfnS]pw b_ªp

thmW WfnSs] Ss¶ tWm¡pN]m]n^p¶p… WÃ tg¸v tdmZn… Ipkp¶v SpXp¯ Ip*pNÄ… SpXp¯ NknÄ SXw…

Cks^´m C§sW tWm¡ps¶ F¶v N®v sNm*v WfnS AWn`ntWmXv tImUn¨p

Ip½m F¶v AWn N®X¨v Nm\n¨p… s`hvdn]³ Bt\m CWn F¶v AWn knIm^n¨p

thmW At¸mÄ WfnS]psX hm^n¡nX]n`qsX Nm\p¶ AkapsX bp¡nÄ Npjn]n tWm¡n

thmW fm^oZv Bt\m.. F¶v WfnS tImUn¨p

Hm s]hv… BÄ CknsX tbm`ohn B\v…

tb^p ^qtbgv

Bt\m… FWn¡_n]mw… F¶v b_ªp WfnS

s] F§sW A_n]pw… F¶v thmW

AtSm M§Ä KÌv– H¶v Nt* HÅp… cv`män H^p t{bm»w D*m]t¸mÄ k¶n^p¶p

F¶n«v Bav bns¶ WfnSs] N*ntÃ

CÃ F´m thmW

Giv H¶pw CÃ

thmW H¶v In^n¨v sNm*v F³s_ AXpt¯¡v k¶v

sIkn]n b_ªp

F³s_ ^qtbgv C¯^w H^p ]f*³ I^¡nsW N*n«v Nan¡msS kns«t¶m…

WfnS sM«t`msX Aks^ tWm¡n

A]v–t]m CÃ… C¶s` KÌv– Nt* HÅp, bns¶ N*n«nÃ…

Hm C¶s` Bt\m… As¸m bns¶ ssXw Nn«n Nm\nÃ, Asæn Wns¶ knXqà tfmsa

H¶v tbm thmW…

AWn At¸mÄ… F´m ^*mapw NqXn hzNm^yw

H¶pw Cà AWn F¶v WfnS

Aà Wn§Ä C¶v NqXn Asà CknsX Nm\p… F¶m Wfps¡m¶v NqXn]mt`m F¶v b_]m^p¶p Mm³ F¶v thmW

ASnsW´m F¶m ^qtbgv hm_nsW]pw Nq«n M§sX cv`mänt`¡v km sskNn«v… F¶v AWnÂ

hm_nsW knan¡msS hmÀ k^ptfm AWnt]«…

AsSms¡ k^pw… Wo Nt*m

thmW At¸mÄ Ss¶ ^qtbgnsW knan¨v Nm^yw b_ªp

Hm Np_¨p Sn^¡p*v tfmap C¶v… Wfp¡p Wmsa tbm]m tbms^

tbm^m ^qtbgv… AkÀ C¶v NqXnt] CknsX Nm\p… ASp sNm*v Mm³ Ck^psX NqsX At§m«v– tbmkmw… Wn§Ä At§m«p k¶m fSn

AsSm¶pw WX¡nà thmW… Wo F¶m sbm]vt¡m… Mm³ ^m{Sn k¶v bnNv sI¿mw Wns¶ F´m…

Dw A§sW F¦n A§sW…

Hm As¸m N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *