അമ്മയാണ് എന്റെ ഗുരു [ALfY]

Posted by

അമ്മയാണ് എന്റെ ഗുരു

AMMAYANU ENTE GURU BY ALFY

Cu hwekw Fsâ HmÀf]n sbXp¶Sv Fsâ 15 Bw k]Ên B]n^p¶p. Fsâ b¸m A¶v PÄcn B]n^p¶p GNtUlw 7 k^vgw BNpw Mm³ Fsâ b¸s] N*n«v. A¶v ko«n MmWpw tI¨n]pw A½]pw fmt{S D*m]n^p¶pÅp. A½]v¡v (hnfn)As¸m 35 k]hp {bm]w Nm\pw 18 k]Ên B]n^p¶p A½]psX N`ym\w. ‘A½s] FWn¡v sk_p¯p SpX§n]Spw sI¿\w F¶v tSm¶n]Spw Fsâ 15 k]Ên B]n^p¶p . Fsâ A½]v¡v H^p AkninSw D*m]n^p¶p A]mapsX tb^v WmhÀ H^p fpÉnw B]n^p¶p Fsâ A½s] N*p tfmin¡m¯ B^pw Ss¶ B Wm«n CÃm]n^p¶p Wà skap¯p bm`ptbm`pÅ l^o^w I´n]n S«n NnX¡p¶ ks^ DÅ fpXn Wà 38 skXnkfpÅ fp`NÄ FÃmt^]pw BNÀgn¡p¶ S^¯n`pÅ {ZhnRv I´n¡p H^p sI_n] SÅ D*v ASm]n^n¡mw FÃm^v¡pw A½s] Cã sbXm WpÅ Nm^\w.

CWn Wfp¡v hwek¯n Sn^n¨p k^w A½]psX emk§an M§Ä¡v BUysfm¶pw hwl]w tSm¶n]n^p¶nà MmWpw tI¨n]pw ^m{Sn BNpt¼m A½]psX NqsX B]n^n¡pw NnX¡m_v As¸m ko«n 2 fp_nNÄ D*m]n^p¶p 1 fp_n Ct¸mjpw AX¨nt«¡pw fsäm¶n M§Ä fp¶v tb^pw NnX¡pw hf]w ^m{Sn 12 Njn]pw sbs«¶v Ft´m hzbvWw N*p Mm³ FjptWÂäp F´m¶v HmÀf]nà Fsâ AXp¯v tWm¡n]t¸m tI¨n fmt{S AXp¯ DÅp A½s] N*nà Mm³ sI_pSm]n H¶v tbXn¨p ‘A½ tXm]v–s`än tbm]n¡m\pw F¶v knIm^n¨p Mm³ NnX¶p A`vbw Njnªt¸mÄ AXp¯ _qfn Wn¶v Bt^m hwhm^n¡p¶ lÐw Mm³ tN«p Mm³ bSps¡ FjptWÂäp B _qfnWp fp¶nt`m«p WX¶p Wn¶p BUyfm]n«m]n^n¡pw Mm³ A½s] A§Ws¯ lЯn tNÄ¡p¶Sv Ft´m tkUW sNm*v knan¡p¶ tbms` FWn¡v BUyw fWhn`m]nà B _qfn ss`äv Hmcv B]n^p¶p Mm³ ‘A½ F¶v knan`n¨p F´m tfmsW C§p ANt¯m«p km F¶m]n^p¶p f_pbXn sbs«¶v B lÐw Wn¶p Mm³ ANt¯m«p tbm]n A½]psX AXp¯v sI¶v NnX¶p C^p«n Bs^¦n`pw A½]psX AXp¯v Dt*m F¶v FWn¡v hwl]w H¶pw tSm¶n]nà Mm³ A½s] sN«nbnXn¨p ‘A½ {ZÊv H¶pw CÃmsS B]n^p¶p NnX¶n^p¶Sv . Mm³ bmâvhv fmt{S C«n^p¶pÅp A½]psX fp`NÄ Fsâ sW©n S«n Wn¶p A½]v¡v ASv H^p dp²nfp«m]n tSm¶n]n«nà ‘A½ Fs¶]pw sN«n bnXn¨p ‘A½]psX N£¯ns` fpXn Fsâ ssNNÄ¡p tfs` A½]psX l^o^¯n Wn¶pw ASyfm]n Mm³ H^p f\w A¶v A_nªp C^p«n FWn¡v A½]psX l^o^ kXnkw Nm\m³ hmVn¨nà F¶m Mm³ WÃSp tbms` A½]psX IpXp AWpekn¨p A½]psX hvtbmWvKv tbm`pÅ fp`NÄ Fs¶ A½]psX AXp¯v kÃm¯tbms` BNÀgn¨p. A½]psX A^s¡«n Mm³ ssN bSps¡ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *