സേവകൻ 9 [Mango]

Posted by

സേവകൻ 9 | Sevakan 9

Author : Mango | Previous Parts

Mm³ tWs^ Fsâ ko«nt`¡m\v tbm]Sv. hf]w A©^]mNp¶p. tkPw Npans¨m^p§n tfma½]psX ko«nt`¡v sI¶p. fp³kl¯p Ss¶ emÀ¤k³ tI«³ Wn¸p*m]n^p¶p. cmfnsâ b\n¡pÅ BUys¯ sI¡v Wmsa Nn«pw F¶p b_ªt¸mÄ emÀ¤k³ tI«Wv ht´mgfm]n.
“”””tI¨n FknsX tI«m?”
“”””AkÄ bn¶m¼p_¯p*v. blp sSmjp¯p sN«m³ DÅ Ø`w H¶v sI¯n b_n¡m³ H^p b\n¡m^sW WnÀ¯ns]¡pkm. Akav {l±n¡¯nÃ. Ak³ ^mkns` fpS Wn¶v sI¯n b_n¡m³ SpX§n]Sm. Njn]m_m]n. hms_m¶p tWm¡nt¡. Mm³ Nks` tbm]n H^p Np¸n km§o«v k^mw.”
“”””sl^n tI«m. FknsX]m sSmjp¯p sN«m³ Dt±ln¡p¶Sv?”
“”””bp_NnÂ. hm_v tbm]n tWm¡v”
tI«³ As¸m Ss¶ bp_t¯¡v WX¶p Njnªp. Mm³ koXnWv AN¯p N]_n AXp¡a kjn bn¶m¼p_¯v C_§m³ WX¶p. AXp¡a]ns` kmSn F¯n]t¸mÄ B\v B NmjvI N*Sv. tfma½ kmSn`nWp bp_¯v Sn®]n f`À¶§sW NnX¶v km^nN km]n¡pN]m\v. bSnkv tbms` »uhpw `p¦n]pw Ss¶ tkgw. Nm`pNÄ ^*pw Wo«n Np_¨v AN¯n sk¨v knlm`fm]m\v NnX¸v. `p¦n]psX H^p bman Sp_¶v Sn®]v¡v Smtj¡v NnX¡p¶p. k`Sp Nm bqÀ®fm]pw WPvWw. B skap¯p sNmjp¯ SpX N*t¸mÄ Ss¶ FWn¡v Np® sbm§n. bnXn¨v AN¯p N]än IqXm]n«v H^p b\n sNmXp¡mw F¶p N^pSn sfsà Mm³ bp_t¯¡n_§m³ SpX§n. At¸mjm\v N*Sv, Na sI¯n b_n¡m³ k¶ Nnak³ b_¼n Wn¶v tfma½]psX SpX N*v Np® bnXn¨p M^Xp¶p. N¿n C^n¡p¶ km^nN]psX f_kn tfma½]v¡v A]mÄ tWm¡p¶Sv Nm\m³ Njn]nÃ. A¼Xm! H^p FÃpw tSm`pw B] Nnak¨m^m\v. Mm³ bp_t¯¡n_§n. Fs¶ N*p sM«n] A]mÄ Np®]n Wn¶v bnXn kn«v, tWm«w fmän Nna]v¡m³ SpX§n. Mm³ A]msa tWm¡n]nÃ. Fs¶ N*t¸m tfma½ In^n¨p. “”””F´mXm C{S]pw sskNn]Sv?”
“”””ASp b_]mw. ASnWp fpt¶ tks_m^p Nm^yw A_ntªm? tI¨n C§sW sSmX]pw Nm\n¨v f`À¶p NnX¡p¶Sv sNm*m\v A]mapsX b\n So^m¯Sv. Ak³ Fsâ I^¡nsâ sSmX tWm¡n Np® sSm`n¡pkm^p¶p. H¶v sbm«n¡s«?” Mm³ tfma½]psX Nm kl¯v Sn®]n C^p¶p.
“”””Bt\m? Mm³ N*nÃXm” tfma½ `p¦n tWs^ k`n¨nXm³ SpX§n]t¸mÄ Mm³ ssN sNm*v SXªp.
“”””A]mav H¶v tWs^ N\s«s¶”
“”””tbmXm AknXp¶v”
“”””Wn¡v tI¨o. CsSms¡ H^p ^hftÃ. AkWv H^p b\n sNmXp¡mw Mm³”
Mm³ A]mtamXv knan¨p tImUn¨p “”””tI«m Njntªm?”
“”””Njnªp hmt_” A]mÄ b_ªp.
“”””tI«³ H¶nRv– kt¶”
AXp¡a N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *