എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 8

Posted by

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 8 

ENTE INC*ST AMMAYIYAMMA 8 BY INC*STMAN | PREVIOUS PARTS

SpX^p¶p …

fpjp¯p SpX§n] Np® Fsâ fpt¶ Ss¶ A½¨nsX AXp¯v F¯m³ sk¼n. {ZÊv fm_n]t¸mÄ
AXn]n C«n^p¶Spw Du^n fmän]n^p¶p. C¯n^n Nmäpw skÅn¨pw Hs¡ N]t_* Fs¶.

Mm³ fp_n]nt`¡v N]_pt¼mÄ A½¨n KWm`]psX NÀ«³ tWs^ CXpN]m^p¶p. Smjs¯ Wn`]ns`
fp_n B]Sp sNm*v CWn Bs^¦n`pw k¶p ASn`qsX Nmt\* F¶v N^pSn BNpw.

A½¨n NÀ«³ s_Zn A¡n CXp¶Sp tWm¡n Mm³ sdZv CSv C^p¶p. Np*n WÃtbms` SÅn
Wn¡p¶p. hm^n B]n^p¶t¸mÄ C{S¡v At§m«v Nm\m³ tl`v CÃm^p¶p. infs] Nmän`pw
Wà D^p¸Xn Ss¶. A½m]n A¸³ Cks^ H¶v sI¿p¶ntà ? fWÊn Nps_ tImUy§Ä …

tfm³ F´pkm Bt`mIn¡pt¶..NnX¡p¶ntÃ. þþþþ tImUn¨p sNm*v Fsâ AXp¯v k¶p C^p¶p.

Mm³ A½¨ns] bän Ss¶ Bt`mInt¨… þþ Ak^psX N®pNant`¡p tWm¡n sNm*v Mm³ b_ªp.

F´pkmXm tfmtW Fs¶ bän C{S Bt`mIn¡m³ þþþþ A½¨nsX km¡pNan H^p sNmª .

f_pbXn H¶pw b_]m³ Wn¶nÃ. N«n`n C^p¶p Ss¶ A½¨ns] bp\À¶p. Nknan`pw
Ip*n`pw fm_n fm_n D½v ..½ sNmXp¯p. sI_n] sI_n] D½v ..½]n Wn¶v ASv A½¨nsX
Nojv Ip*v Wp\]p¶Snt`¡p F¯n. b^hvb^w Btklt¯msX Ip*pNÄ sk¨pfm_n.

A_n]msS Ss¶ Fsâ CXSp ssN A½¨nsX fp`]n F¯n]n^p¶p . W½av tbm`pw A_n]msS
CsSms¡ WX¶n«p D*mNpw. Njnª Sk\sS¡mapw fq`¡v H^p fpjp¸v. H^p Sk\ I¸n]msS
DÅp. As¸m CWn Øn^w B]mt`m. sim.

Fsâ CXSp ssN]v A½¨nsX k`Sp fp`]n ssWän¡v fpNan`qsX SjpNn St`mXm³ SpX§n.
Fsâ sbms¶ …sl^n¡p NqÀ¯p Nq¼n C^n¡p¶p. {dm ¡pÅn D²^n¨p S Xn¨p Wn¡pkm\v.
Ip*p NpXn¡p¶SnWp CX]n`pw ^*p fp`Nsa]pw tkUWn¸n¡msS]n^n¡m³ Mm³ {bt¯¡pw {lUn]v¡p¶p.
fp`¡®pNÄ SXn¨p SpX§n. Mm³ kn^`pNÄ sNm*v fp`¡®pNsa D^hn ^hn¸n¨p.

Mm³ N«n`n Wn¶v FjptWäp A½¨nsX fp¶n fp«n Du¶n Wn¶p. AXp¸n¨p sk¨n^p¶
Nm A½¨n ^*p sshZnt`¡v A¸w knXÀ¯n Fs¶ fmt_mXp tIÀ¯v bnXn¨p .
A½¨nsX kn]À¸nWv H^p kloN^n¡p¶ PÔw.

Fsâ ^*p ssN]v kn^`pNÄ sNm*v Nq¼n C^n¡p¶ fp`NapsX sshZv C D^hn SpX§n. fp`¡®n SpX§n
N£w ks^]pw Sn^n¨pw. Nq¼n C^n¡p¶ fp`]n C§sW sI¿m³
F´v ^hw Bs\t¶m …ip ! ip! ip!. A½¨n]n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *