പുലയന്നാർ കോതറാണി 3

Posted by

പുലയന്നാർ കോതറാണി ഭാഗം മൂന്ന്

Pulayannar Kotharani 3 bY kuttan achari

 

വായിക്കുന്നതിനു മുൻപ്- കമ്പിക്കുട്ടനിൽ മുൻപുപ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുലയന്നാർ കോതറാണിയുടെ ഒന്ന്, രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചതിനു ശേഷം വായിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകൂ. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഇതിന്‌റെ ലിങ്കുകൾ മൂന്നാംഭാഗത്തിനൊപ്പം നൽകുമെന്നു കരുതുന്നു……………………………….
CLICK HERE TO READ PART-01

CLICK HERE TO READ PART-02

കഥ തുടരുന്നു..

fmko^sâ ln^Ênt`¡v tWm¡n In¶tNmXn H^p Wnfngw S^n¨n^p¶p.ftWmi^fm] AkapsX fpOw t{NmV¯m`pw WnÊim]S]m`pw Ipk¶p.Gäkpw fnN¨ H^p sshWymVnbsW]m\p f_k¸X]v¡v Wãfm]n^n¡p¶Sv.H^n¡`pw WnN¯mWmNm¯ NW¯ Wãw.
H^p NpSn^¡pa¼Xn]psX lÐw tWÀ¯p SpX§n D¨Øm]n]n`m]n. f`À¶ Ip*pNapw tSm`psNm*pÅ Nm`p_Napw bX¨«Napw V^n¨p SXn¨pNp_pNn] H^p fVyk]hv–N³ f_ks¡m«m^¯nWpÅnt`¡p N]_nk¶p. NXp¯ Im^m]¯nvsâ PÔw A]man Wn¶p kfn¡p¶p*m]n^p¶p.
‘ In¶tNmXo’ A]mÄ D_s¡ knan¨p.
‘t^k® fp¡`t¯mÀ’ In¶tNmXn bn_pbn_p¯p.In¶tNmXn]psX bnSmkpw f_khm{fmKy¯nsâ ^mKmkpfm]n^p¶ sb^pf³ fp¡`t¯m_nsâ AWpKWm\p t^k®. Ip^p¡n¸_ªm In¶tNmXn]psX In丳.tN^a¯nt`¡p bXW]n¡m³ Gs_ Cãs¸«n^p¶ Bam]n^p¶p sb^pf³. hiym{Un NX¶v Sn^pknSmwNq_nsâ ASnÀ¯n¸«\§an`pw NmXpNan`pw f_k¸X sNm*pbnXn¨ sNmÅNÄ WX¯n]sSÃmw sb^pfsâ Nm`¯m]n^p¶p. ASnsâ Bßknlzmh¯n`m]n^p¶p, NX¡^psS¶v b`^pw DbtUln¨n«pw sNm*qÀ¡mXpNÄ¡pÅnt`¡v sb^pf³ bXW]n¨Sv.B bX¸p_¸mXn A¶p bSnWm_pk]ÊpNm^n]m] In¶tNmXn]pw bs¦Xp¯n^p¶p.
F¶m B Wo¡w bman. AbNXNm^nNam] sNm«qÀ S¼p^m«nfms^¡p_n¨p tN«sSÃmw l^n]ms\¶v A¶p f_k¸X]v¡v fWÊn`m]n.
H^p Unkhw sbmXp¶sW]m\p ^Sn¯¼p^m«n]pw knK]¯¼p^m«n]pw NpSn^¸p_t¯_n NmXnsâ ASnÀ¯n]n`pÅ f_k¸ma]¯ns`¯n]Sv. AwP^£NÀ tbm`pfnÃmsS]m\v B^pw tbXn¡p¶ A«imht¯msX AkÀ bma]¯nWpÅn {btkln¨Sv(Cu hweks¯¡p_n¨v H¶mw emP¯n`v b^mfÀlfp*v). f_k¸ma]¯ns` sshWnNÀ FÃmk^pw H^pfn¨v FSn^n«n«ptbm`pw S¼p^m«nfm^psX H^p t^mf¯n sSmXm³ hmVn¨nsöp fm{SfÃ, AknsX]p*m]n^p¶ks^ FÃmw S§apsX kmanWq\m¡pN]pw sI]vSp B ^m£hnNÄ. SpXÀ¶v sb^pfsâ NqXm^¯nWpÅnt`¡m\p sNm«qÀ ePkSnfmÀ C^¨pN]_n]Sv. Cu tW^w sNm*p In¶tNmXns] H^p k`n] sb«n¡pbn¶n sb^pf³ Han¸n¨n^p¶p. F´p hwekn¨m`pw bp_¯n_§^psS¶p lv«w sN«pN]pw sI]vSp.
H^p f_ktWSmknWp tI^p¶ knVw Vo^fm]n sb^pf³ tbm^mXn. bt£ In¶tNmXns] AUvepSs¸Xp¯n]Sv sNm«q^ns` A½¯¼p^m«nfm^psX A¦bmXkfm\v.AK¿sW¶p tb^p tN« sb^pfsâ Hmt^m B{Nf\kpw AkÀ Pwen^fm]n sI_p¯p. sI_n] N¯nNÄ QXn¸n¨ tbmÀfp`¡¨]pw bXt¡m\Nkpfm]n^p¶p Ak^psX tkgw.tNm\N¯nsâ bn³emPs¯ I« sbm¶n SoÀ¯ Wq`m]n^p¶p. CSp sNmS¨m`n NnX¡p¶sSmjn¨m Ak^psX I´nNÄ WPv–Wfm]n^p¶p(C¶¯ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *