ബെറ്റി മാഡത്തിന്റെ അത്താഴവിരുന്ന് 2

Posted by

ബെറ്റി മാഡത്തിന്റെ അത്താഴവിരുന്ന് 2

Betty Madathinte Athazha virunnu Part 2

രചന: മുനീർ കുണ്ടിയങ്ങാടി

scängv `tkjvhv Wn§vÄ WÂNn] t{bmÕmiW¯nWp Wµn. Mm³ knIm^n¨Sn`pw AVnNw scängv `tkjvhv D*v AsÃ. Sm¦yp..
sb®p§Ä fpO¯n^n¡p¶Spw Ak^psX kan tW^n«v f\¡p¶SpsfÃmw H^p ^hw Ss¶]m\v. N`ym\¯nWp tbmNpt¼mÄ cpÍv AXn¡\

Wà 35+ A½m]nfms^ N*m bns¶ Fsâ fWÊn HmÀ½k^nN AsSms¡ So«fm]n bp_t¯¡v k^pt¼mÄ F§nsW C^n¡pw ASnsâ

hzmUv F´mNpw Fs¶ms¡]m\v.
ho^n]`pw hnWnf]pw Nm\pt¼mÄ Wà skap¯p D^p* AkapfmÀ W½psX fpO¯n^p¶p kanknXp¶SnsW bän H¶v HmÀ¯ptWm¡ns]. UobvSn

fmZw fpO¯v Nk¨n^p¶p B sb^p¯ I´n]psX WXpkn Han¨pk¨ NqSn knXÀ¯n Sq_n¯^p¶Sv HmÀ¯p tWm¡ns]. tim AkapsX NqSn]nÂ

Wn¶pw tW^n«v So«w km]nt`¡v kojpt¼mÄ DÅ AWpeqSn]p*sÃm. IqXpÅ So«w Ik¨^¨p Sn¶pt¼mÄ Biv..km]n skÅw Du_p¶p.

hmâÂs_]nWns`
DuÀ½na]psX]pw fm]mkSn]ptX]pw b¨ So«w Sn¶p¶Sv HmÀ¯v N¼n]Xn¨p km\w kn«SnWp H^p N\¡pfnÃ.

b_ªpk¶Sv sdän fmZ¯nsâ AXnf]m]SnsW bän]m\sÃm. ASnt`¡v k^mw.
Fsâ C¯msâ So«w km^n fpO¯v tS¨pw km]n`n«p Ik¨^¨v Sn¶pw Np®]n bp^«n km\w kn«psfÃmw Mm³ WX¯n] {bNXWw Nymfn`qsX

N*v sdänfmZw Wà tbms` C{¼ÊvZv B]n. A¶v ^m{Sn A¯mj kn^p¶v WÂNmw F¶v b_]pN]pw sI]vSp. MmWmsN ht´mgw tNm*v

SpÅn¨mXn.
Np®bm`pw C¯msâ So«kpw N`À¶ fn{lnSw Mm³ kXn¨p W¡n Njn¨p. F¶n«v Npan]pw bmhm¡n. CSnWnX]n FWn¡v sftÊKpNÄ

k¶psNm*n^p¶p. Mm³ NpanNjnªv bp_¯n_§n tcm\ns` sftÊKÊv tWm¡n.
H^p sfsÊKv fmZ¯nsâ B\v
So«w SoWn tfmsW Wns¶ Nq¯n¨n kÀg dÔs¸Xpw. AkÄ Fsâ AXnf]m\v Wo BUyw AkÄ¡v tk*Sv sI]vSp sNmXp¡pN.
FXm WnW¡v b` NYnWfm] Xmh-vNpNapw WÂNpw ASv sI¿m³ S¿m_ms\¦n k¶m fSn.
S¿m_m\v fmZw.
F¦n s_Zn]m]n Wn¡v.
Mm³ BNmwgt]msX Nm¯n^p¶p. B^m]n^n¡pw kÀg?
sbs«¶v I^¡nsâ H^p sftÊKv k¶p.
Mm³ Nq¯n¨n kÀg]m\v fmZw b_ªp So«w SoWn tfmWpfm]n dÔs¸Xm³ Wo Asà So«w SoWn?
AsS fmZw.
Fs¶ fmZw F¶v knan¡*. Nq¯n¨n kÀg F¶v knan¨m fSn.
l^n Nq¯n¨n kÀsg.
Wnsâ s`mt¡g³ Sm fmZ¯nsâ k*nk^pw ASn N]_n tbms^.
l^n.
Mm³ {ZÊv fm_n. s`mt¡g³ A]¨p sNmXp¯p.
H^p A^f\n¡qÀ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *