രതിലയം 20 [ഉണ്ണി]

Posted by

രതി ലയം 20

Rathilayam Part 20 bY Unni  | Previous Part

kmSn Sp_¶ B^y fp¶n dnKp C¨m]sW N*p `Öt]msX kmSn`nsâ f_knt`¡p Wn¶p

dnKp bp_¯p Ss¶ Wn¶v sNm*v B^ys] tWm¡n…

B^y At¸mÄ C¨m]³ C§sW tWm¡n Wn¡msS H¶v ANt¯¡v tN_p¶pt*m…

Hm CSm tN_n F³s_ sbms¶… F¶pw b_ªp dnKp ANt¯¡v N]_n

B^y kmSn AX¨p Np«n C«p Sn^nªp

At¸mÄ Ssâ WnSwd ewPn BhzUn¨p Wn¡p¶ C¨m]sW N*p B^y bns¶]pw Wm\t¯msX C¨m]sW tWm¡n In^n¨v Nm`v ^*pw Np_psN sk¨p Wn¶v BXn…

tim F´m Mm³ Cu Nm\ps¶… Fs´m^p AjNm sbs® WnW¡v

Hm bns¶ Cu C¨m]³

Mm³ Ip½m b_ªSÃ.. kÃm¯ hv{XNvIÀ B\v WnW¡v bns¶ Np*n]pw fp`]pw tim FWn¡v k¿

F¶pw b_ªp dnKp thmc]n C^p¶v
N¿n D*m]n^p¶ NkÀ Xn þ sbm]n sk¨p…

F´m C¨m]m CSv F¶v B^y CX¡v tN_n tImUn¨p

Hm AsSms¡ D*v…… Wo CknsX C^n¡p…

B^y s] dnKp AXpt¯Nv bnXn¨v C^p¯n

dnKp sSm«t¸mÄ H^p S^n¸v tSm¶n B^y ¡v

sSm«XpSv thmc]n C^n¡p¶ C¨m]sâ bmânsâ AknsX Wà fpjp¯p sbm§n Wn`vNp¶Sv B^y {l²n¨p

Unky FknsX tfmsa…

Unky NpªnsW D_¡m³ tk*n tfan`m… F´m Mm³ tbms^ CÑ]m F¶v B^y b^nekn¨p

Hm bn\§* tfmsa Mm³ CsSm¶p sbm«n¡m³ tk*n]m tImUnt¨ F¶pw b_ªp sNm*v sk¨ NkÀ Iq*n dnKp b_ªp

CsS´m C¨m]m… Mm³ Sp_¶m tbms^..

WnW¡nsSm¶pw lo`w Csöm Mm³ A_nªSv..

At¿m As¸m CsS´m…

F¶pw b_ªp B^y Ss¶ NkÀ Sp_¶p.. AN¯p WÃ shm]¼³ timXv hmVWw B]n^p¶p..

Hm CSmt\m.. l^n]m FWn¡nSp lo`w CÃ… ASpw Unky b_tªm At¸mta¡pw…

Unky AÃ CSv b_ªSv tks_ H^mam\v

ASm^m…

AsSms¡ D*v…

H¶v b_ C¨m]m… B^y sNm©n…

Wnsâ sNt«ym³ Ss¶

Giv Ip½m b_¿m… hpfnSv F§sW… CsSms¡

AsSms¡ D*v…

H¶v tbm C¨m]m… FWn¡v tUgyw k^pw tNt«m…

tUgyw k^s«… tUgyw k¶m WnW¡v kÃm¯ Btklw Bs\¶v tN«tÃm…

tim Cu C¨m]³… CsSms¡ B^v b_ªp…

Hs¡ Wnsâ hpfnSv Ss¶]m b_sª…

bns¶ bns¶… tU H¶p hSyw b_]ptfm…

tim N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *