ഏട്ടത്തി എന്റെ റാണി 2

Posted by

ഏട്ടത്തി എന്റെ റാണി 2

Ettathi Ente Raani Part 2 bY കുമ്പിടി

BUy emP¯ns` NanNÄ¡v tlgw G«¯n PÀen\n B]n. bn¶oXv GX¯ns] Njn¡mtWm hpOn¸n¡mtWm DÅ Akh^§Ä Np_km]n^p¶p. F¶m`pw Nn«n] Akh^w Mm³ l^n¡pw Dbt]mPn¨n^p¶p. G«¯ns] D½ sk¡mWpw fp`Nsa SjpNmWpw Akh^§Ä D*m]n^p¶p. Fsâ Np® tNämWpÅ hmiI^yw Nn«n]n^p¶nÃ. Mm³ G«¯ns] HmÀ¯p km\w knXm³ SpX§n. A§sW sZ`nk_n¡v tk*n G«¯n ko«n tbm]n. B hf]§an km\fXn fm{Sfm]n. sZ`nk_n Njnªp fq¶v fmhw Njnªv G«¯ns] ko«nt`¡v sNm*pk¶p. {bhkw Njnªv G«¯n l^n¡pw SXn¨v sNmjp¯v H^p AZm_v I^¡m]n fm_n. G«¯ns] SWn¨v Nn«mWpÅ H^kh^¯nWv Mm³ Nm¯n^p¶p.

A§sW B Unkhw ks¶¯n. FWn¡v skt¡gWm]n^p¶p. ^mkns` AÑWpw A½]pw tKm`n¡pw AWn]¯n XyqgWpw tbm]n. k`n]Ñsâ ko«n G«·m^pw k`n]ÑWpw b\n¡v tbm]n. ko«n Mm³ Hmt^m koZnt]m Nm\pNm]n^p¶p. At¸mjm\v k`n]t½sX knan k¶Sv. k`n]½]psX A½ timhvbnä`n`m\v ASpsNm*v k`n]½ At§m«v tbmkm\v. G«¯n SWn¨m]Sv sNm*v H¶v {l²n¡\w F¶v b_ªp k`n]½ tbm]n. Fsâ fWÊn `Íp sbm«n. Mm³ ko«n tbm]n sbs«¶v Npan¨v {cgm]n. fW¸qÀÆw Mm³ sgÍn CXmsS {Xuh_pw XogÀ«pw V^n¨v G«¯n]psX ko«ns`¯n. kmSn AX¨n«n^n¡m]n^p¶p. Mm³ ASv Sp_¶v ANt¯¡v N]_n. B ko«n Ft¸mjpw N]_n sIÃmWpÅ hzmS{´yw FWn¡p*m]n^p¶p. Mm³ G«¯ns] AknsX FÃmw tWm¡n. G«¯n G«¯n]psX _qfn`n^p¶v NpªnWv bm sNmXp¡m]n^p¶p. Mm³ sdZv_qfnt`¡v N]_n. G«¯n bp_w Sn^nªn^p¶v bm sNmXp¡m]n^p¶p. Mm³ G«¯ns] knan¨p. G«¯n ANt¯¡v k^m³ b_ªp. Mm³ H^p ÌqsaXp¯v G«¯n]psX fp¶n`n^p¶p. G«¯n fmN-vhn]psX hndv Sp_¶p H^p fp` bp_¯n«n^n¡p¶p Npªv ASv I¸n NpXn¡p¶p. G«¯n]psX fp`NÄ H¶pNqXn k`n¸w k¨n«p*v. Mm³ G«¯n]psX fp`Nan Ss¶ tWm¡n]n^p¶p. Fsâ tWm«w N*v G«¯n Fs¶ tWm¡n In^n¨p.

G«¯n : F´m C§sW tWm¡p¶Sv BUyfm]n Nm\p¶Sv tbms`

Mm³ : Npt_ WmapNÄ¡v tlgw Nm\pN]tà ASm

G«¯n : tkt\m?

Mm³ G«¯n]psX AXp¯v sI¶n^p¶p. bSns] G«¯n]psX Nknan bnXn¨p D½ sk¨p. G«¯n]pw Sn^n¨p hiN^n¨p. Mm³ Fsâ ssN G«¯n]psX fp`]n bnXn¨p. G«¯n]psX ^*mfs¯ fp`]pw bp_s¯Xp¯p Nl¡n. Npªv F\o¡pw F¶v b_ªp G«¯n Fs¶ SÅnfmän. G«¯n NpªnsW FXp¯p sSm«n`n sNm*v NnX¯n. Mm³ G«¯ns] bp_Nn`qsX sN«n¸nXn¨v. G«¯n hndv AX¨n«nÃm]n^p¶p. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *