കൗമാരത്തിന്റെ കളിവിളയാട്ടം

Posted by

കൗമാരത്തിന്റെ കളിവിളയാട്ടം

 Kaumarathinte Kalivilayaattam bY ലിൻസി xxx

 

 

^tflsâ ASnTnNÄ¡v Wn§Ä WÂNn] bn´p\¡v Wµn. skÅs¸m¡¯n Fsâ `mbvtXm¸v tNXm]n. ASv l^n]m¡n FXp¡\w. B NT]psX dm¡n Npt_ ASn NnX¸p*v. Cu NT Ct¸mÄ FjpSp¶Sv H^p {c*nsâ `m¸n Wn¶pfm\v. Mm³ b_ªtÃm H^p Hm¬ss`³ tNmÄtPÄ B¿n Mm³ CX¡v sKm`n sI¿p¶p F¶v. skÅs¸m¡w Fsâ tKm`nt]]pw dmVn¨p. Ip½m H^p {c*nsâ cv`män C^n¸m\v Ct¸mÄ. ASnWnX]n`m\v Cu NT {l²]n sb«Sv. Fsâ ¹Ìp Nm`s¯ H^p hwPSn]pfm]n dÔw, Wà fqZv tSm¶n. CSv fsäm^nX¯v km]n¨ sI_n] H^p NT]m\v. B^m\v FjpSn]Sv F¶_n]nà FWn¡ngväfm]n. ASn Ct¸mÄ Nps_ Mm³ Nq«n tIÀ¯p. H^p ^*mwemPw FjpSn]m sNmÅmsf¶v tSm¶n.ASnWm BUyemPw CknsX {bhn²oN^n¡p¶p. NTkm]n¨p Cgväfm]m AÚmSWm] B NTmNr¯nWpw bns¶ Nps_ emPw FjpSn] FWn¡pw Nfâv S^t\.

Mm³ kntkNv. Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv MmWpw F³s_ NmfpNn]pw, Xo¨_pw NqXn DÅ H^p {Sohw Nans] Np_n¨m\v.BUyw Mm³ F

³s_ NmfpNns] b^nI]s¸Xp¯mw. AkapsX tb^v cuhn]. Wà skap¯ Wn_w. k`n] fp`NÄ.Np*n]pw ASv tbms` Bkly¯n NqXpSÂ

D*v. Aksa Np_n¨v h-vNqan Wà Aen{bm]w H¶pw Aà DÅSv. ^ihyfm]n AkÄ b`À¡pw Nan]v¡m³ sNmXp¡m_p*v F¶m\v tNÄkn. F

³s_ NqXpNmÀ Ft¸mjpw Ft¶mXv b_]pw Aksa tbms` DÅ H^p skXns] F´nWm\v t{bfn¡p¶SvF¶v. bs£ AsSm¶pw Mm³ Nm^yw

B¡m_nÃ. Nm^\w FWn¡v Aksa N`ym\w Njn¡m³ DÅ Dt±lw CÃm¯Sp sNm*v Ss¶.F³s_ Nq«pNm^psX FÃmw knIm^w Mm³

Aksa Nan¡m_p*v F¶m]n^p¶p.

MmWpw cuhn]pw S½n shN-vhv FÃmw hwhm^n¡m_p*m]n^p¶p. bs£ ASnW¸p_t¯¡v Fs´¦n`pw Hs¡ sI¿m³ FWn¡v tbXn

B]n^p¶p. Akapw ASptbms` Ss¶ Ft¶mXv sb^pfm_n]n«nÃ. ASv sNm*m\v fp³ssN FXp¡m³ FWn¡v H^p e]w D*m]Sv.

F´m]m`pw AkapsX emP¯p Wn¶v H^p Wo¡w D*mNm³ Mm³ Nm¯n^p¶p.A§sW H^p Unkhw D¨ ks^t] ¢mhv D*m]n^p¶pÅq. A¶v

Nm`¯p Mm³ cuhns] N*t¸mÄ AkÄ¡p Ft¶mXv Ft´m b_]m³ Ds*¶pw ¢mhv Njnªp h-vNqanWp bp_Np klt¯ sgÍnt`¡v

k^m³ b_ªp. D¨¡v h-vNqÄ kn« tlgw Mm³ bp_Nnt`¡v sI¶t¸mÄ AkÄ Fs¶ Nm¯p AknsX Wn¡p¶p*m]n^p¶p.
Mm³ : F´m cuhn k^m³ b_ªSv? F´m b_]m³ DÅSv?
cuhn] : F´mXm WnW¡v tbmNm³ Sn^¡v Dt*m?
Mm³ : Nq«pNmÀ AknsX Fs¶ Nm¯p Wn¡p¶p*v.
cuhn] N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *