പുതിയ അയൽക്കാർ 5

Posted by

പുതിയ അയൽക്കാർ 5

Puthiya Ayalkkar Part 5 bY ശ്രീരാജ് Previous Parts

bmÀkSn H«pw {bSo£n¡msS kntWmUv bmÀkSn]psX bn_Nn k¶p A^]n`qsX sN«nbnXn¨p b_ªp : CSp Fsâ bm_p…
bmÀkSn C{S]v¡po {bSo£n¨nÃ. F´p sI¿\w F¶p A_n]msS kntWmUnsâ bnXn¡pÅn Wn¡pt¼mÄ hmK³ b_ªp : bm_p Bt\m bmÀkSn Bt\m?..
bmÀkSn NwcÀ«v Aà F¶p fWÊn`m¡n] kntWmUv bmÀkSns] hzS{´ B¡n b_ªp : ^*pw H¶v Ss¶…
kntWmUv bmÀkSns] tWm¡n b_ªp : Ck^m\v, Fsâ I¦v {c*v–hv, tfmÀ dnhnWhv bmÀXv\Àhpw…
bmÀkSn H^p Canª In^n In^n¨p….
^*p tbs^]pw bmÀkSn fm_n fm_n tWm¡n, hmK³ In^n¨p sNm*v Wn¶t¸mÄ, Bâ\n AÂbw Pu^k¯n B]n^p¶p F¶p tSm¶n.
hmK³ In^n¨p sNm*v b_ªp : Wn¡msS C^n¡p..
kntWmUv bmÀkSn]psX N¿v bnXn¨p sNm*v WX¶p b_ªp : C^n¡Â Hs¡ bns¶..
kntWmUv bmÀkSn]psX N¿pw bnXn¨p k`n] koXnsâ DÅn DÅ tNm\n bXnNÄ N]_pt¼mÄ bmÀkSn S§sa tWm¡n CaNmsS Ss¶ Wn¡p¶ hmKsW]pw Bâ\ns]]pw N*p.
AknsX DÅ H^p tZmÀ Sp_¶p AN¯p N]_n] kjn¡v, bmÀkSn tZmÀ bn¶n Wn¶pw AX¨p sNm*v kntWmUntWmXv tImUn¨p : CknsX F´nWm k¶Sv?.,
kntWmUv– In^n¨p sNm*v b_ªp : CSp Fsâ PÌv siuhv B\v…
bmÀkSn Pu^k¯n tImUn¨p : ASÃ, AkÀ…
kntWmUv– : AtSm,, AkÀ¡p tfmÀ\nwPv cvss`äv B]n^p¶p, Nm³h B]n. CWn D¨¡m\v. Np_¨p Njnªm tbmNpw. AkÀ tbmNp¶Sp ks^ FWn¡v sk]näv sI¿m³ bät*…
CSpw b_ªp kntWmUv– bmÀkSnt]mXv AXp¯p, ssNNan bnXn¨p fpOw bmÀkSn]psX fpOtSmXv AXp¸n¨p bmÀkSn]psX IpN¸v Ip*n bSns] D½ k¨p..
D½¡p tlgw kntWmUv b_ªp : bns¶,, Ak³fmÀ H¶v Nm\s« F¶p Fsâ bm_pknsW…
bmÀkSn sI_n] Wm\t¯msX : AsS´nWm?…
kntWmUv : N*p Ahq] sbXs« F¶p…..
bmÀkSn kntWmUnsâ fm_ns`¡p Imªp, kntWmUnsW sN«n bnXn¨p.
kntWmUv– bmÀkSn]psX S`]n D½ k¨p bmÀkSns] S¶n Wn¶pw fmän b_ªp : tI¨n¡p Fs´ms¡ B\v sNm*v k¶Sv F¶p A_n]t*?.
CSpw b_ªp kntWmUv– bmÀkSns]]pw sNm*v _qfnWp WXpkn DÅ NnX¡¡p A^nNnt`¡v sNm*v tbm]n. bmÀkSns] NnX¡]n C^p¯n] tlgw _qfnWpÅns` H^p sgÂcv Sp_¶p, Wm`©p NkÀ FXp¯p bmÀkSn]psX AXp¯p F¯n NnX¡]nt`¡v k¨p b_ªp : FÃmw bm_p Ss¶ Sp_¶p tWm¡p…. At¸mta¡pw Mm³ k^mw…
CSpw b_ªp kntWmUv– _qfn Wn¶pw tbm]n..
bmÀkSn Hmt^mt^m Nk_pNÄ B]n Sp_¶p.. bmÀkSn]psX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *