അമ്മ ഗ്രാമം 2

Posted by

അമ്മ ഗ്രാമം 2

Amma Gramam Part 2 bY Anandu | Previous Parts

 

“”CSv tbms^ Wµp WnW¡p?””
A½]pw MmWpw fpOt¯mXv fpOw tWm¡n Wn¶p.
“”A½¡p CsS´v bän? “” Mm³ A½t]mXv tImUn¨p. fWhn`m]nà F¶pÅ emk¯n Fs¶ A½ tWm¡n. Mm³ SpXÀ¶p “” A½¡p fm{Sw Aà FWn¡pw Mm³ tks_ Bt^m B]n fm_p¶ tbms` tSmWp¶p “”. “” F´m ASnWp fm{Sw D*m]Sv? “” H¶pw hwekn¡m¯ f«n A½ tImUn¨p. “” D½n W½Ä C§sW H¶pw Aà Kokn¨Sv C{S Wmapw. C§sW H^p Hm¸¬ B]n«pa H^p KoknSw AÃm]n^p¶p W½psX “” Mm³ b_ªp. “” W½psX Aà Wnsâ “” A½ CXNv N]_n Sn^p¯n. “”ASnWÀ°w A½ fp³bpw C§sW HsN Ss¶ WX¶n^p¶p F¶mt\m? “” Mm³ BUyfm]n Fs´ms¡t]m ^ihyw A_n]mWpÅ BNmw£]n tImUn¨p.
A½ SpXÀ¶p “” tfmsW AWµp Wnsâ Aѳ Fs¶ sb®v Nm\m³ k^pt¼m Mm³ fp*pw »uhpw B]n^p¶p tkgw. Nps_ WmÄ Wnsâ Aѳ CknsX NnX¶p Sn^nªtbm Wnsâ AÑWpw Wns¶t¸ms` Ct¸m sk_pw Nahw fm{Sw B]n^p¶p tkgw. Ct¸m Asà Wfp¡p ssbh B]Spw b^ngvNm^w k¶Spw. Np_¨p WmÄ Wo]pw H^p b¨ fWpgy³ B]n CknsX Kokn¡p. “” “” bs£ b¨ fWpgy³ Bkp¶SnWp W½Ä F´nWm D½n Cu DXp¯n^n¡p¶ Sp\n]psX Aakv Np_¡p¶Sv “” Mm³ ko*pw Wn^ml]n tImUn¨p. A½ H¶pw b_]msS Wn¶p. F¶nXv b_ªp “” WnW¡p tk\sf¦n tbmkmw. Mm³ 2 fmhw Njntª DÅp “”. CSpw b_ªp A½ Sn^nªp WX¶p tbm]n.
^m{Sn FÃmk^pw NqsX A¯mjw Njn¨p. `o`m½ b_¼ns` Nm^y§apw Wm«p kntlg§apw b_ªp. In¶p Wmat¯Nv tk* Nm]vN_nNÄ A^nªp sk¡p¶p. AkÄ GtSm No_n] »uhv B\v C«n^n¡p¶Sv. C^n¡p¶Sv Bs\¦n fp` fp¡m`pw bp_¯p ImXn]n«pw. Mm³ AkapsX fp` tWm¡p¶Sv b`t¸mjpw A½ HanN®n«p tWm¡n. H¶pw b_ªnÃ.
Mm³ e£\w Njn¨p Njnªp ssN NjpNn imant`¡p tbm¶p. Mm³ Xokn Hm¬ sI]vSp sk¨v ImW fmän C^p¶p. Nm\m³ sNmÅmkp¶ bXw H¶pw CÃ. A½ fpNant`¡p N]_n tbmkp¶p*v. sX_hn Sp\n Ft´m FXp¡m³ B\v. Ct¸mapw NÅnfp*pw tSmÀ¯pw Ss¶ B\v tkgw. ko«n tks_ B\p§Ä B^pw CÃmSn^p¶Sv FWns¡m^p Blzmhw B]n. BsN DÅSv Mm³ fm{Sw. Mm³ Xokn Hmcv sI]vSp H^p km^nN FXp¯p f_n¨p tWm¡nsNm*v C^p¶p. At¸mam\v A½ Smtj¡p C_§n k^p¶Sv. A½ `o`m½]psX »uhv FXp¡m³ tbm]Sm\v fpNant`¡p F¶p FWn¡v At¸mam\v fWhn`m]Sv. imkq hfmVmWw A½ Ct¸m FÃmw f_¨n«p*v. C_§n k¶n«p ss`änWv tWs^ Wn¶psNm*v »uhv sl^n]mNm³ DÅ {lf¯n`m\v. At¸mam\v Mm³ Nm\p¶Sv b*v go` sIfo³ hnWnf]n C«Sp tbms` DÅ fp³bn N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *