കുടുംബശ്രീ ട്രാവൽസ് 3 [അനു ആനന്ദ് ]

Posted by

കുടുംബശ്രീ ട്രാവൽസ് 3

Kudumbasree Travels Part 3 bY Anu Anand | Previous Part

NT]psX fq¶mw emPw Wn§Ä¡v hfÀ¸n¡p¶p. NpXpwdd豈 {bVmW kng]fmkp¶ NT]n scängnhkpw,
C³shhväpw ASn{bVmWfm]n fp¶n«p Wn¡pw F¶pÅ
khvSpSNÄ km]W¡mÀ fWÊn`m¡pftÃm, ASnWm U]kp sI]vSp
C¯^w Nm^y§Ä CgvXw CÃm¯kÀ, SmÂb^yw Nm\m¯kÀ CSp km]n¡p¶Sn Wn¶pw fm_n Wn¡\sf¶p H¶pNqXn Smjvf]m]n
Atb£n¨p sNmÅp¶p. CSpks^ S¶ knfÀlW§apw t{bmÕmiW§apw, tf`n`pw {bSo£n¨psNm*v….. hzmen{bm]§Ä ]msSm^p fXn]pw NqXmsS t^s¸Xp¯\sf¶ AeyÀTW]pfm]n bpSn]
NT]nt`¡v……
AWp BWµv

Km³th¨n B ftWmi^ Urlyw WgvXs¸Xp¯n Npan]v¡m³ tbm]vNjnªn«pw….. Fsâ fWÊns` knNm^w H«pw Np_]pNt]m,
Np®N¼n H«pw SmjpNt]m D*m]nÃ…… Nm^\w FWn]v¡p Ipäpw
Wn^¶pWn¶ I^¡pNÄ Ss¶!. 3Dw fp½q¶p N`¡³ I^¡pNÄ Ss¶]m]n^p¶p. Gäkpw Ca]Snsâ k]Êv FNtUlw H^p…. 18þ19 k^pw….. ASnWp fq¯Sp H^p bSntWjpw….. Gäkpw fq¯Sp H^p 21
Hmakpw…. fq¶pw WÃ fpäp {bm]w!…. fpäp b^pkkpw. Np®tN_n
Nant¨mam³ Njn]msS WX¡p¶ {bm]¯n`pw b^pk¯n`pw fqs¶®w!
CSn GSnsW Nan]v¡pw!….. fq¶pw Nan]v¡m³ S¿m_m]n Ss¶]m\p

WnÂs¸¶p Hä tWm«¯n N*m A_n]mw. bän]m fq¶ntW]pw
Nan]v¡\w…. bns¶ tI¨nt]]pw. FÃmw Hä^m{Sn sNm*p Njn]ptfm…..
H¯m 2 Unkhw CknXSs¶ Njn]mw….. FÃm NanNapw Njnªp bt¿ tbmNmw. tI¨ns] sshÊm¡n k¨n«p*sÃm…. ASp Ct¸mjà ko«nÂtbm]n«mt\`pw…. bnt¶]pw Nan]v¡mw. C¶p H¯m Cks^ fq¶ntW]pw Ss¶ bql\w. fq¶pw H^pknVw Wà sh¡vhn]m]n Ss¶ {ZÊnsªms¡ WX¯n WnÂbm\p…. Wà N¼n tWm«kpw kÀ¯fmW§apw Hs¡]m]n!. Cks^ B\sÃm tI¨n]pw ^m{SnNan shNvhnWm]n Dbt]mPn]v¡p¶Sv F¶mt`mIn¨t¸mÄ FWn]v¡v kÃmsS AÂepSw tSm¶n!….. ASpbt£ SWn]v¡p W¶m]n {bt]mKWw sI]pw. shNvhnsWNp_n¨v Cks^ b_ªp fWÊn`m¡nt¡* Nm^yw
H¶pw D*mNnÃ….. CkÀ¡v AsSÃmw W¶m]n A_n]m³ Njntª¡pw.
ASp GSm]m`pw W¶m]n!. A§sW cpÄN¼n]nÂ…… sI_p
N¼nkÀ¯fmW§apw In´Napfm]n C^p¶p Nm¸nNpXn So^pt¼mtj]v¡pw….. tI¨n ASm Npan Njnsª¯n. C¯k\]pw tI¨ns] N* Mm³ bSnkptbms` sM«n!. Nm^\w NpanNjnªv
C¯k\ Km³th¨n V^n¨n^p¶Sv, ko«n tIInvk hmVm^\
V^n]v¡p¶Sn`pw…. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *