ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ 5 [Mr.Pervert]

Posted by

ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ 5

Oru Vedakkante Veeragdha Part 5 bY Mr.Pervert | Previous Parts

 

Cu tW^¯v FWn¡m^p knan¡m³ F¶mt`mIn¨v C^n¡pN]m]n^p¶p Mm³.. At¸mjm\v AkÄ ko*pw hwhm^n¨Sv..
“”CSv A³hnd]m\v..””
“”Dw.. “” Mm³ H¶v fqapN fm{Sw sI]vSp..
“”A]mw thm_n.. sbs«¶v tN«t¸m..””
“”A]mw thm_n äq.. Mm³ A§sWs]m¶pw hwhm^n¡m³ bmXnÃm]n^p¶p..
“”AsSm¶pw hm^fnà FWn¡v fWÊn`mkpw.””
“”F´m Cu tW^¯v.. ?””
“”FÃmk^pw D_§n]n«v knan¡msf¶v N^pSn..””
“”thm_n b_]m³ knan¨Smt\m..””
“”AsS.. bns¶..””
“”bns¶.. ?””
“”bns¶ tks_ H^p Nm^yw NqXn D*v..””
“”b_]q..””
“”tW^n«v b_]m³ FWn¡v ssV^yfnÃ.. ASv sNm*v tcm\n`qsX b_]mw F¶v N^pSn.. FWn¡v Cãfm\v..””
“”F´v -??”” Mm³ BsN Nnan bm_n C^p¶p.. hzbvWw B]n^nt¡m F¶v N^pSn..
“”Cãfms\¶v.. Mm³ tbms«.. Wmsa Nm\mw..””
AkÄ tcm¬ N«v sI]vSv tbm]n..Mm³ BsN ht´mgw sNm*v SpÅn¨mXn.. Wmsa Nm\p¶ ks^ D_¡w Nn«nÃ.. Mm³ Bt`mIn¨v NnX¶p.. Ft¸mtjm H¶v f]§n–.. bntä Unkhw tW^s¯ ¢mhn tbm]n.. bt£ AkÄ kÃmsS ssf³Zv sI]vSnÃ.. AkÄ Ss¶]tà knan¨Sv F¶m]n Fsâ hwl]w.. ¢mÊv knXmWm]t¸mÄ AkÄ Hä¡v WX¡p¶Sv N*p..Mm³ H¶pw tWm¡n]nÃ.. AkapsX AXp¯v tbm]n hwhm^n¨p..
“”Wo]tà C¶s` knan¨Sv ?””
AkapsX fpOw BsN tbXn¨ tbms`]m]n..
“”F¶ns«´m H^p ssf³Zv CÃm¯Sv ?””
“”Bs^¦n`pw Nm\pw.. Mm³ tbms«..””
“”N*ms`´m.. tbmNm³ b_..””
“”Dw..””
“”C¶s` b_ªSv hSyfmt\m..?””
“”AsS..””
“”FWn¡v knlzmhfm]nÃ..””
“”Ft´ ?””
“”Wo]tà b_ªSv ASv sNm*v..””
“”Hmiv.. CWn F´v b_ªm knlzhn¸n¡pN ?””
“”b_]*.. H^p D½ S¶m fSn..””
“”A¿Xm.. AsSms¡ hf]w BNpt¼m S^pw.. Ct¸m knXv.. Mm³ tbms«..””
“”Mm³ km§nt¨mamw..””
AkÄ In^n¨v sNm*v tbm]n.. Fsâ DÅn ht´mg¯nsâ H^p Wq_v `Íp sbm«n–. Mm³ ht´mgt¯msX AknXp¶v tbm]n… Unkh§Ä NX¶v tbm]n.. M§Ä S½n H^pbmXv AXp¯p.. tcm¬ knanNapw ¢mÊv N«v sI]vSpÅ hwhm^kpw Hs¡ WX¶v tbm¶p.. bt£ D½ fm{Sw Nn«n]nÃ.. Mm³ F{S tImUn¨n«pw WX¶nÃ.. AkÄ Hjnªv– fm_n.. H^p Unkhw tWs^ Wn¶v hwhm^n¡pt¼mÄ B^pfnsöv D_¸v k^p¯n] tlgw ^*pw N¸n¨v sbs«¶v AkapsX Ip*n D½ sk¨p.. AkÄ tgm¡m]n– Wn¶p.. fpOw Ipk¶p.. H^p sh¡³Zv sNm*m]n^p¶p FÃmw.. AkÄ tkPw tbm]n.. FWn¡msN H^p AhzØS N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *