ആൻറിയുടെ മക്കൾ

Posted by

ആൻറിയുടെ മക്കൾ

Auntiyude Makkal bY Denil

Mm³ CknsX b_]p¶Sv Fsâ hz´w NT]m\v. Wn§apsX ht¸mÀ«v Ds*¦n CWn]pw NTs]jpSm³ Mm³ NT b_]p¶Sm\v. Mm³ PÄcn Wn¶pw `oknWv k¶t¸m hwekn¨ hwekw. ko«n k¶v Np_¨p Unkhw Njnªt¸mÄ Ft¶mXv Bân H^p Unkhw At§m«v sIÃm³ b_ªp. A§sW H^p skÅn]mjvI Bân]psX ko«n Wn¡m³ tbm]n. B³_n F¶pb_]pt¼mÄ Fsâ A½]psX AWn]sâ em^y. A¦nÄ dmw¥qÀ B\v tKm`n sI¿p¶Sv. fmh¯n Ht¶mASn`VnNtfm {bklysf k^nN]pÅq. BânNv 50 k]Êv D*v F¶m`pw Nm\m³ sNmÅmw. k`n] fp`]pw SÅnWo¡p¶ I´n]pw HsN D*v. A¦nÄ k^pt¼mÄ Nan¡m_p*v F¶v tSm¶p¶p.
Mm³ AknsX sIÃpt¼mÄ B³_n fm{Stf D*m]n^p¶pÅq. sI¶t¸mÄ FWn¡v Bân Im] S¶p. F¶n«v FWn¡v fpNans` _qw H^p¡nS¶nXv Ft¶mXv Npan¨p {cgv B]n¡v`³ b_ªp. Mm³ Fsâ tcm¬ ImÀKv sI¿m³ Np¯n]n«nXv Npan¡m³ tN_n.Mm³ Wà H^p Npan bmhm¡n {ZÊv HsN fm_n H^p fp*v DXp¯v XogÀ«v C«v Smtjm«v sI¶v.
Mm³: Bân A½pkpw In¶pkpw Ft¸m k^pw
Bân: B AkÀ 7fWn]kptdm k^pw A½pknsâ Nq«pNm^n]psX ko«n tbm]Sm.
Mm³. Hmtim
Bân . bns¶ Fs´ms¡t]m kntlg§Ä.
Mm³. C§sW tbm\v. A¦nÄ CWn F¶v k^pw
B³_n. Njnª Bjv¨ Sn^n¨p tbm]ns« DÅq CWn In`t¸m H^p fmhw Njn]pw
Mm³. Hmtim.
At¸mam\v Mm³ Bân]psX fp` tWm¡n]Sv k`n¨v WoXn]tbm`p*v. WÃ k`p¸w. H¶v bnXn¨mt`m F¶v N^pSn bns¶ tk* F¶v k¨v. B³_n bs* H^p I^¡\v.
B³_n Ft¶mXv ko«ns` N^y§Ä HsN tImUn¨p. Mm³ Fs´ms¡t]m b_ªn^p¶p. Nps_ Njnªt¸mÄ Mm³ Xnkn Hm\m¡n AknsX C^p¶p Nm\m³ SpX§n. B³_n AXp¡a]n B]n^p¶p. 7 f\n]m]t¸m A½pkpw In¶pkpw k¶p. Fs¶ N*t¸mÄ kntlg§Ä HsN tImUn¨p. A½pknWv 24k]Êp*v. In¶p 21k]Êv D*v. ^*pw fpSpI^¡pNÄ. N*t¸mÄ Ss¶ Fsâ Np«³ D\À¶p. A½pknsâ fp` Wà k`n¸fp*v. In¶pknsâ fp` NqÀ¯v Wn¡p¶p. Fsâ tWm«w A½pknWv fWÊn`m]n F¶v N*t¸mÄ Mm³ tWm«w fmän. Akav H^p In^n SqNn sNm*v AXp¡a]nt`¡v tbm]n. AkapsX Np*nNÄ SpÅp¶p*]n^p¶v. Mm³ In¶pkntWmXv hwhm^n¡m³ SpX§n
Mm³ . Wnsâ ¢mÊv HsN F§sW tbm\v.
In¶p. NpjbbfnÃm¯ tbm\v. tI«m]n Cs¸m sftÊKv H¶pw A]¡^nÃtÃm.
Mm³. Sn^¡WnX]n Mm³ F§sW sftÊKv sI¿WmXn.
In¶p. sim F´v Sn^¡v Ip½m b_]pksÃ. W½sa HsN f_¶p A{S Ss¶.
Mm³. H¶ptbmXn Wn§sa Mm³ f_¡ptkm
In¶p. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *