ലത എന്റെ അമ്മ

Posted by

ലത എന്റെ അമ്മ

Latha Ente amma bY പെർവർട്ട്

Cu NT Fsâ A½t]¡p_n¨m\v . Fsâ A½]psX tb^v `S . H^p h-vNqÄ Xo¨_m\v . 43 k]Êv , skap¯ Wn_w , sbs«¶v tWm¡n]m hnWnfm WXn foWt] tbms`]n^n¡pw . SÅn Wn¡p¶ Np*nNapw Nqä³ fp`Napw DÅ A½ Wm«ns` N¼n¡p«·m^psX D_¡w sNXp¯n]n^p¶p . A½ t_mZn NqXn WX¡pt¼mÄ Im]¡X]ns` Npt_ Nnak³fmÀ A½]psX Iµn tWm¡n skÅw C_¡p¶Sv Mm³ N*n«p*v . A½ CsSm¶pw {l²n¡m_nÃm]n^p¶p . Fsâ Aѳ PÄcn B]n^p¶p , Wm«n kÃt¸mjpw k^pw . M§Ä¡v Kokn¡m³ Bkly¯nWv b\w D*m]n^p¶p . ko«n C^p¶v tdm_Xn¡* F¶v knIm^n¨m\v A½ h-vNqan tbm]n^p¶Sv .sbs«¶v FÃmw fm_nf_nªp . Fsâ Aѳ PÄcn k¨v tbm`ohnsâ bnXn]n`m]n . H^p dnhnWÊv S«n¸nsâ tb^n NpXp§n]Sm\v. GNtUlw 20 kÀgw K]n kmhw tk*n k^pw . M§Ä BsN UpxOnS^m]n . Fw . dn .dn . Fhv Wv hzm{l] tNmtaKn bYn¡p¶ Fsâ cohv eoffm]n^p¶p . bYWw WnÀ¯*n k^ptfm F¶v tSm¶nt¸m]n .
ASnWv tlgw A½ Ft¶mXv H^p IÀ¨ WX¯n.
A½: tfmtW , FWn¡v In` ]mTmÀVy§Ä Wnt¶mXv b_]mWp*v
Mm³ : B , b_tªm
A½ : Aѳ CWn bp_¯v k^m³ 20 kÀgw FXp¡pw , Wfp¡v Wnsâ cohv AX¡t*
Mm³ : ASnWv CWn F´m H^p kjn At½
A½ : kjns]ms¡ D*v tfmsW .
Mm³ : F´v kjn
A½ : Mm³ H^p 43 k]ÊpÅ tIm^]pw Wo^pw DsÅm^p hv{So]tà , H^p sb®nsâ IqX_n]m³ Sm¸^yfpÅ H^p bmXv BapNÄ Wm«n D*mNntÃ
Mm³ : A½ F´m Cu b_]pt¶ , tkt_ F{S kjnNÄ D*v
A½ : Wo CSnWv h½Snt¨ bäp tfmtW , Wnsâ cohX¡m³ tkt_ fmÀ¤w CÃ. tkt_Sv b\n¡v tbm]m`pw C{S k`n] SpN D*m¡m³ hmVyfÃ
Mm³ : AkÀ A½t] Nyq^fm]n Dbt]mPn¡pw .
A½ : A§Wp*mNmSn^n¡m³ Mm³ kÀ¡v sI¿p¶ Ø`¯v Wo k¶m fSn , H^m\pw Fs¶ Db{Ukn¡m³ ssV^ys¸Xnà .
HXpkn fWÊnÃm fWtÊmsX Mm³ h½Sw fqan. bp_¯v Mm³ UpxOw WXns¨¦n`pw , Fsâ A½ ]psX bqän AXn¡p¶Sv Nm\m³ Mm³ Nm¯n^p¶p.
A½]psX Nq«pNm^nNÄ b`^pw skXnNam\v . Ak^m\v cohv AX¡m³ A½¡v Cu kjn b_ªp sNmXp¯Sv. NÌfÀ k^m³ hf]fm]n , A½ Ft¶mXv fpNÄ Wn`]n tbm]n C^n¡m³ b_ªp HXpkn A½ ]psX BUy NÌfÀ ks¶¯n . A½ A£^mÀT¯n AÛpSs¸«v tbm]n . Fsâ AÑsâ AXp¯ hpir¯m] Ag_cv B\v k¶n^n¡p¶Sv. N_p¯ Wn_kpw Nqä³ l^o^kpw DÅ Bam\v . Bt{cm Atf^n¡³ l^o^ QXW DÅ Bam\v Ag_cv.
Ag_cv : FXn `tS , Wos]t¸mjms\Xn Cu b\n SpX§nt] N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *