അന്നമ്മ 1 [ AniL OrMaKaL ]

Posted by

അന്നമ്മ

ANNAMMA BY ANIL ORMAKAL

H^p SpX¡¡m^sâ b^m{Nffm\v. sS_n knan¡^pSv. ¹ohv.

Fsâ tb^v A¶½. k]Êv AWvb¯n^*v. H^pfN³ fm{Sw. Ak³ b«ma¯n`m\v. em^y]psfm¯v Ct¸mÄ b©mdn Smfhn¡p¶p. Fsâ eÀ¯mkv tfmWv Wm`v k]ÊpÅt¸mÄ f^n¨Sm\v. bn¶oXv Mm³ Fsâ tfmWptk*n fm{Sfm\v Kokn¨Sv . A¨m]Wpw Fsâ NpXpwd¯n`pw eqhz¯v D*m]n^p¶SnWm dp±nfp«pNÄ H¶pfp*m]nÃ. C^pb¯n B_mfs¯ k]Ên knVk Bs]¦n`pw CSv ks^ Io¯t¸s^m¶pw tNĸn¨n«nÃ. B{PifnÃmªn«Ã. A¨m]sâ f^\ tlgw Fsâ fpSnÀ¶ B§afmÀ Ak^psX koXn¶Xpt¯¡v bpSn] H^p koXv k¨v Fs¶]pw tfmsW]pw Smfhn¸n¨v. Nq«nWv A½s]]pw A]¨p. ^*mfSv knkmiw Njn¡pkm³ WnÀdÔns¨¦n`pw tfmsâ emkn N^pSn Mm³ h½Sn¨nÃ.CSv fq`w kÃt¸mjpw NXp¯ B{Piw tSm¶n]t¸mÄ tbm`pw Wn]{´nt¡*n k¶p. B§afm^psX hvtWikpw N^pS`pw DÅSv Nm^\w k`n] dp²nfp«nÃmsS KoknSw fpt¶m«v tbm]n. tfm³ hv–Nqan tbmNpkm³ B^wen¨t¸mÄ Mm³ AXp¯v Ss¶]pÅ H^p bÅn kN AWmTm`]¯n tKm`n¡v tbmNpkm³ SpX§n. NWymhv{SnNapsX NqsX]pÅ hikmhkpw tfmsâ kaÀ¨]pw FÃmw Fsâ sb®nsâ Umi§sa HSp¡n.

kÀg§Ä NX¶p tbm]n. ‘A½ f^n¨p. fq¯ B§afms^Ãmw {bm]fm]n. Ak^psX ko«n f¡apsX]pw f^pf¡apsX]pw e^\fm]n. tfmsâ N`ym\w AkWnãs¸« AWy fS¡m^n]psX NqsX WX¯n]Sv dÔp¡sas]Ãmw bn\¡n. AWmTm`]¯ns` tKm`n]pw tbm]n. CWns]m^p tKm`n¡pw tbmN* hzØfm]n C^n¡pkm³ fN³ WnÀt±ln¨t¸mÄ h½Sn¨p. Np_¨pWmÄ fNsâ NqsX b©mdn tbm]n Smfhn¨p F¦n`pw Nm`mkØ Nm^\w F¶pw K`tUmgw bnXnsbXm³ SpX§n. ASv Nm^\w Wm«nt`¡v Ss¶ fX§n. ^*v Wn`]pÅ ko«n Mm³ Hä¡m]n. Bt^mPy{blvW§Ä H¶pfnÃm¯Sv sNm*v hpOfm]n tbmNp¶p. ^m{Sn]pw bN`pw Hä¡pÅ C^n¸pw, In´Napw Fsâ]pÅn bj] HmÀ½NÄ Sn^ns¨¯n¨p. H¸w C^pb¯n B_v k^vgw DÅn HSp¡n k¨ tfmi§sa]pw. ASnWv H^p Nm^\fp*v.

Nm^\¯nt`¡v NX¡pw fp³bv Fs¶ bän A`vbw. k]Êv A³b¯n^*ms]¦n`pw Fs¶ N*m Wm`vb¯n A©n NqXpS tSm¶n¡nÃ. Bt^mPy¯n`pw huµ^y¯n`pw W¶m]n {l²n¡p¶ Bam\v Mm³. tfmsâ bm`pNp«n¡v tlgw AWy b^n`maWsfm¶pw CÃm¯SnWm Fsâ fp¸¯nB_v sshhv fp`NÄ Ct¸mjpw Sq§n]n«nÃ. UpÀtfUÊv CÃm¯ l^o^fm\v. Np*n]pw A{S k`pSÃ, F¶m Bkly¯nWp*v SmWpw. A©Xn Wm`n©v D]^¯n C^pWn_fpÅ H^p l^ml^n A¨m]¯n.

CWns]sâ KoknSs¯ Njnª H^mjv–I¡N¯v fmän f_n¨ B N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *