അടിമയുടെ ഉടമ 7 [കിച്ചു✍️]

Posted by

അടിമയുടെ ഉടമ 7

Adimayude Udama Part 7 Author [കിച്ചു✍️]

Previous Parts click here

BWs¡m¼n SoÀ¯ I«¡qXn N®mXnt]m fpO N®mXn fm{Sw N*p lo`n¨ tSSn¡p Aksa fpjpkWm]pw Nm\m³ Njn]p¶ B Wn`¡®mXn H^p AÛpSw B]n^p¶p ^*p k`n] BWs¡m¼pNÄ¡nX]n N* AkapsX {bSn^qb¯n Sp_n¨p tWm¡n] AkÄ bns¶]pw A¼^¶p tbm]n B^m\Sv..?

hÀÆme^\ kneqgnS]m]n fm§m fª b«phm^n]n AkÄ F{S hpµ^n]m\v..? C{S]pw Be^\w FknXp¶p Nn«n..? bm`¡m fm`, N«nhzÀ®¯n SoÀ¯ Nm¸pNÄ, F{S tfmSn^fm\v ssN kn^`pNanÂ… {bNmlw bSn¨ NmSns` N½`pNÄ¡p fjknÃnsâ Wn_w…

tSSn¡p Ss¶ AkapsX B Kz`n¡p¶ huµ^yw knlzhn¡mWm]nÃ..! khv{S§Ä¡pw Be^\§Ä¡pw C{S]pw BÄ¡m^psX ^qbw fmäm³ Njnt¿m..? sk_psS]à tNmt`ms¯ S¼p^m«nfmÀ C{S hpµ^nNÄ B]n^n¡p¶Sv… Aà bp_s¯´m H^p lÐw..?

tSSn tkPw bp_¯n_§n tWm¡n. CÃn tk`n¡¸p_w H^p ftWmi^fm] NpSn^k*n, ASv k`n¨ N^p¯Wm] skap¯ NpSn^ InW¡p¶ lÐfm\v AkÄ tN«Sv. ASns` NpSn^¡m^sâ fpOw N*t¸mÄ AkapsX A¼^¸v bqÀ®fm]n..! Nm^\w ASv {loi^n B]n^p¶p.

Nhkp fp*pXp¯p, IµW¡p_n]pf\nªp, DuÀ¶p tbmNp¶ ^*mw fp*p k`n¨p sW©ns` t^mf§Ä f_¨p H^p tUkNpfm^sW tbms` fmX¼n S_km«ns` {loi^n AkapsX fp¶n k¶p In^n¨p Wn¡p¶p. tSSn]psX fpOw `Ö]n Ipk¶p, AkÄ Wn`t¯¡v fnjnNaq¶n.

b«p hm^n]n sbmSnª hÀÆme^\ eqgnS]m] tUko kn{Piw tbms` Wn¶ B tUkhpµ^ns] lzmhsfXp¡m³ f_¶p {loi^n tWm¡n Wn¶v tbm]n. Aksâ N®pNan B^mVW]psX Wn_skan¨w b^¶p, AkapsX sskZq^y N½`nsâ {be]n Aksâ N®©n…

AkapsX AWpkmU¯nWp Nm¯p Wn¡msS Ak³ Aksa ssNNan tNm^ns]Xp¯p k*n]n`n^p¯n. bns¶ ko*pw NpSn^¡m^Wm]n {loi^n NpSn^s] sSan¨p.

NpSn¨p HmXpt¼mÄ D^p*p koÀ¯p Spap¼p¶ NpSn^]psX fmwh tblnNapsX tfs` DÅ fnWpfnWp¯ skÅ Np©n t^mf§Ä¡nX]n`qsX AkÄ fp¶n bpj]ns` skůnsâ Sna¡w N*p, AkÀ bpj]nt`¡Xp¡p¶p…

bpj N*n«pw NpSn^t¡m, NpSn^¡m^tWm Nqh`nÃ… ^mKkoTn]n F¶ tbms` NXnªm\]¨p {loi^n NpSn^s] bm]n¨p. bpj]nt`¡pÅ NpSn^]psX BUys¯ Nm sk¸n Ss¶ Npa¼n Wn¶pw InS_n sS_n¨ skÅw tSSn]psX fpOw WW¨p…

“”At¿m skÅw… NpSn^… fp§n…”

tSSn D_s¡ Wn`knan¨p sNm*v ImXns]\oäp… N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *